skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Japanese firm : the sources of competitive strength
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Japanese firm : the sources of competitive strength

Aoki Masahiko; Dore Ronald Philip

Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 1994 - (338.70952 JAP 1994) - ISBN9780198292159

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghệ thuật quản lý kiểu Nhật Bản

Aoki Mitokazu; Nguyễn Văn Nguyệt; Đoàn Ngọc Cảnh

H. : Sự thật, 1993 - (650.1 AOK 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dore Ronald Philip
  2. Aoki Masahiko
  3. Nguyễn Văn Nguyệt
  4. Aoki Mitokazu
  5. Đoàn Ngọc Cảnh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...