skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prevention of postoperative nausea and vomiting using a combination of ondansetron and droperidol

Wrench, I. J. ; Ward, J. E. H. ; Walder, A. D. ; Hobbs, G. J.

Anaesthesia, August 1996, Vol.51(8), pp.776-778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; E-ISSN: 1365-2044 ; DOI: 10.1111/j.1365-2044.1996.tb07895.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PATIENT-CONTROLLED ANALGESIA WITH A MIXTURE OF MORPHINE AND DROPERIDOL

Sharma, S.K ; Davies, M.W

British Journal of Anaesthesia, September 1993, Vol.71(3), pp.435-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/71.3.435

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antiemetic prophylaxis with promethazine or droperidol in paediatric outpatient strabismus surgery

Blanc, Victor ; Ruest, Pierre ; Milot, Jean ; Jacob, Jean-Louis ; Tang, Alexander

Canadian Journal of Anaesthesia, 1991, Vol.38(1), pp.54-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0832-610X ; E-ISSN: 1496-8975 ; DOI: 10.1007/BF03009164

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduction of post-operative nausea and vomiting with the combination of morphine and dropéridol in patient-controlled analgesia

Klahsen, Andrew ; O’Reilly, Deirdre ; McBride, John ; Ballantyne, Margaret ; Parlow, Joel

Canadian Journal of Anaesthesia, 1996, Vol.43(11), pp.1100-1107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0832-610X ; E-ISSN: 1496-8975 ; DOI: 10.1007/BF03011835

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevention of emesis after strabismus repair in children: A prospective, double-blinded, randomized comparison of droperidol versus ondansetron

Litman, Ronald S ; Wu, Christopher L ; Lee, Andrew ; Griswold, Jonathan D ; Voisine, Rodney ; Marshall, Candace

Journal of Clinical Anesthesia, 1995, Vol.7(1), pp.58-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-8180 ; E-ISSN: 1873-4529 ; DOI: 10.1016/0952-8180(94)00008-R

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

경막외강으로 Droperidol을 투여한 후 발생한 불수의 근수축 -증례 보고-

채윤정 ; 윤경봉 ; 임재우 ; 최재찬 ; 이영복 ; Chae, Yoon-Jeong ; Yoon, Kyung-Bong ; Lim, Jae-Woo ; Choi, Jae-Chan ; Lee, Young-Bok

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 2000, Vol.13(2), pp.255-258

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

술후 경막외 Morphine으로 인한 오심 및 구토에 대한 경막외 Droperidol과 Metoclopramide의 효과 비교

박진우 ; 이상화 ; 정순호 ; 최영균 ; 신치만 ; 박주열 ; 김영재 ; Park, Jin-Woo ; Lee, Sang-Hwa ; Jung, Soon-Ho ; Choe, Young-Kyun ; Shin, Chee-Mahn ; Park, Ju-Yuel ; Kim, Young-Jae

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 1998, Vol.11(1), pp.86-90

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (1)
 2. 1993đến1994  (1)
 3. 1995đến1995  (1)
 4. 1996đến1998  (3)
 5. Sau 1998  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Korean  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hobbs, G. J.
 2. Marshall, Candace
 3. Lee, A
 4. Voisine, Rodney
 5. Ballantyne, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...