skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.244  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
La educación para luchar contra la exclusión social : informe de la conferencia bienal 2010 (Florencia, 20-22 de mayo de 2010).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La educación para luchar contra la exclusión social : informe de la conferencia bienal 2010 (Florencia, 20-22 de mayo de 2010).

European Economic and Social Committee

ISBN: 978-92-830-1387-7 ; DOI: 10.2864/65868

Toàn văn sẵn có

2
Bekämpfung sozialer Ausgrenzung durch Bildung : Bericht über die Biennale Konferenz 2010 (Florenz, 20.-22. Mai 2010).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bekämpfung sozialer Ausgrenzung durch Bildung : Bericht über die Biennale Konferenz 2010 (Florenz, 20.-22. Mai 2010).

European Economic and Social Committee

ISBN: 978-92-830-1388-4 ; DOI: 10.2864/66562

Toàn văn sẵn có

3
L’educazione per combattere l’esclusione sociale : relazione del convegno biennale 2010 (Firenze, 20-22 maggio 2010).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’educazione per combattere l’esclusione sociale : relazione del convegno biennale 2010 (Firenze, 20-22 maggio 2010).

European Economic and Social Committee

ISBN: 978-92-830-1389-1 ; DOI: 10.2864/66896

Toàn văn sẵn có

4
L'éducation pour lutter contre l'exclusion sociale : rapport de la biennale 2010 (Florence, 20-22 mai 2010).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'éducation pour lutter contre l'exclusion sociale : rapport de la biennale 2010 (Florence, 20-22 mai 2010).

European Economic and Social Committee

ISBN: [978-92-830-1391-4] ; DOI: 10.2864/67055

Toàn văn sẵn có

5
Education to combat social exclusion : report on the 2010 biennial conference (Florence, 20-22 May 2010).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education to combat social exclusion : report on the 2010 biennial conference (Florence, 20-22 May 2010).

European Economic and Social Committee

ISBN: 978-92-830-1391-4 ; DOI: 10.2864/67461

Toàn văn sẵn có

6
Les 10 principes de base communs pour l'inclusion des Roms : vademecum.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les 10 principes de base communs pour l'inclusion des Roms : vademecum.

European Commission ; [Directorate-General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities]

ISBN: 978-92-79-15323-5 ; DOI: 10.2767/26133

Toàn văn sẵn có

7
10 spoločných základných princípov začleňovania Rómov : vademecum.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 spoločných základných princípov začleňovania Rómov : vademecum.

European Commission ; [Directorate-General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities]

ISBN: 978-92-79-15327-3 ; DOI: 10.2767/29737

Toàn văn sẵn có

8
A romák társadalmi befogadásának 10 közös alapelve : vademecum.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A romák társadalmi befogadásának 10 közös alapelve : vademecum.

European Commission ; [Directorate-General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities]

ISBN: 978-92-79-15325-9 ; DOI: 10.2767/28335

Toàn văn sẵn có

9
Cele 10 principii de bază comune privind incluziunea romilor : vademecum.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cele 10 principii de bază comune privind incluziunea romilor : vademecum.

European Commission ; [Directorate-General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities]

ISBN: 978-92-79-15326-6 ; DOI: 10.2767/29440

Toàn văn sẵn có

10
Los 10 principios básicos comunes para la inclusión de los gitanos : vademécum.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Los 10 principios básicos comunes para la inclusión de los gitanos : vademécum.

European Commission ; [Directorate-General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities]

ISBN: 978-92-79-15322-8 ; DOI: 10.2767/23230

Toàn văn sẵn có

11
10 общи основни принципа за приобщаване на ромите ръководство.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 общи основни принципа за приобщаване на ромите ръководство.

European Commission ; [Directorate-General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities]

ISBN: 978-92-79-15320-4 ; DOI: 10.2767/20518

Toàn văn sẵn có

12
I 10 principi di base comuni sull'inclusione dei Rom : vademecum.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

I 10 principi di base comuni sull'inclusione dei Rom : vademecum.

European Commission ; [Directorate-General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities]

ISBN: 978-92-79-15324-2 ; DOI: 10.2767/27571

Toàn văn sẵn có

13
Rassilise diskrimineerimise vastane võitlus.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rassilise diskrimineerimise vastane võitlus.

European Union Agency for Fundamental Rights

ISBN: [978-92-9192-843-9] ; DOI: 10.2811/89684

Toàn văn sẵn có

14
Borba protiv rasne diskriminacije.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borba protiv rasne diskriminacije.

European Union Agency for Fundamental Rights

ISBN: [978-92-9192-846-0] ; DOI: 10.2811/92872

Toàn văn sẵn có

15
La lucha contra la discriminación racial.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La lucha contra la discriminación racial.

European Union Agency for Fundamental Rights

ISBN: [978-92-9192-842-2] ; DOI: 10.2811/89291

Toàn văn sẵn có

16
Борбата с расовата дискриминация.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Борбата с расовата дискриминация.

European Union Agency for Fundamental Rights

ISBN: [978-92-9192-836-1] ; DOI: 10.2811/87736

Toàn văn sẵn có

17
Bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af race.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af race.

European Union Agency for Fundamental Rights

ISBN: [978-92-9192-838-5] ; DOI: 10.2811/87939

Toàn văn sẵn có

18
Combating racial discrimination.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combating racial discrimination.

European Union Agency for Fundamental Rights

ISBN: [978-92-9192-841-5] ; DOI: 10.2811/88138

Toàn văn sẵn có

19
Combattere la discriminazione razziale.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combattere la discriminazione razziale.

European Union Agency for Fundamental Rights

ISBN: 978-92-9192-848-4 ; DOI: 10.2811/93116

Toàn văn sẵn có

20
Boj proti rasovej diskriminácii.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boj proti rasovej diskriminácii.

European Union Agency for Fundamental Rights

ISBN: [978-92-9192-855-2] ; DOI: 10.2811/96767

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.244  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (48)
 2. 2004đến2007  (235)
 3. 2008đến2011  (527)
 4. 2012đến2016  (1.415)
 5. Sau 2016  (1.019)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (3.103)
 2. Tạp chí  (108)
 3. Kỷ yếu hội nghị  (33)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.084)
 2. French  (412)
 3. German  (380)
 4. Spanish  (101)
 5. Italian  (95)
 6. Greek  (93)
 7. Portuguese  (89)
 8. Dutch  (87)
 9. Finnish  (87)
 10. Hungarian  (85)
 11. Romanian  (84)
 12. Swedish  (84)
 13. Danish  (84)
 14. Slovak  (81)
 15. Polish  (81)
 16. Czech  (80)
 17. Lithuanian  (79)
 18. Bulgarian  (77)
 19. Latvian  (76)
 20. Estonian  (73)
 21. Turkish  (4)
 22. Arabic  (2)
 23. Macedonian  (1)
 24. Albanian  (1)
 25. Russian  (1)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...