skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratización del Acceso a la Investigación en Ciencias Sociales en los Estudios sobre Latinoamérica y el Caribe – Iberoamericana se Abre

Andrés Rivarola Puntigliano

Iberoamericana: Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 01 November 2016, Vol.45(1), pp.82-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0046-8444 ; E-ISSN: 2002-4509 ; DOI: 10.16993/iberoamericana.91

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebeldes `Primitivos´ e `Institucionalizados´: Uruguayos y Argentinos en Conflicto

Andrés Rivarola Puntigliano

Iberoamericana: Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 01 April 2016, Vol.44(1-2), pp.195-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0046-8444 ; E-ISSN: 2002-4509 ; DOI: 10.16993/ibero.16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratisation of Access to Social Science Research in Latin American and Caribbean Studies – Iberoamericana Goes Open

Andrés Rivarola Puntigliano

Iberoamericana: Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 01 October 2016, Vol.45(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0046-8444 ; E-ISSN: 2002-4509 ; DOI: 10.16993/iberoamericana.90

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tornando-se global: um estudo organizacional da politica externa brasileira

Rivarola Puntigliano, Andres

Revista Brasileira de Politica, Jan, 2008, Vol.51(1), p.28(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7329

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going Global: an organizational study of Brazilian foreign policy Tornando-se Global: um estudo organizacional da política externa brasileira

Andrés Rivarola Puntigliano

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 January 2008, Vol.51(1), pp.28-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7329 ; E-ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292008000100002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Shift: The U.N. System and the New Regionalism in Latin America

Andrés Rivarola Puntigliano

Latin American Politics and Society, Spring 2007, Vol.49(1), pp.89-IV [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531426X ; E-ISSN: 15482456 ; DOI: 10.1111/j.1548-2456.2007.tb00375.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (5)
  2. Portuguese  (2)
  3. Spanish  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...