skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-dose dexamethasone reduces nausea and vomiting after epidural morphine: a comparison of metoclopramide with saline

Tzeng, Jann-Inn ; Hsing, Chung-Hsi ; Chu, Chin-Chen ; Chen, Ying-Hui ; Wang, Jhi-Joung

Journal of Clinical Anesthesia, 2002, Vol.14(1), pp.19-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-8180 ; E-ISSN: 1873-4529 ; DOI: 10.1016/S0952-8180(01)00345-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of epinephrine in local anaesthetic on epidural morphine-induced pruritus

Douglas, M. ; Kim, J. ; Ross, P. ; McMorland, G.

Canadian Anaesthetists’ Society Journal, 1986, Vol.33(6), pp.737-740 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-2856 ; E-ISSN: 1496-8975 ; DOI: 10.1007/BF03027123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

술후 경막외 Morphine으로 인한 오심 및 구토에 대한 경막외 Droperidol과 Metoclopramide의 효과 비교

박진우 ; 이상화 ; 정순호 ; 최영균 ; 신치만 ; 박주열 ; 김영재 ; Park, Jin-Woo ; Lee, Sang-Hwa ; Jung, Soon-Ho ; Choe, Young-Kyun ; Shin, Chee-Mahn ; Park, Ju-Yuel ; Kim, Young-Jae

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 1998, Vol.11(1), pp.86-90

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (2)
 2. Korean  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hsing, C.-H.
 2. Jung, Soon-Ho
 3. Kim, J H
 4. Shin, Chee-Mahn
 5. Kim, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...