skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in Radicalisation that May Lead to Violence: National Background Study, Greece

Anagnostou, Dia ; Skleparis, Dimitris

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domestic Implementation of Human Rights Judgments in Europe: Legal Infrastructure and Government Effectiveness Matter

Anagnostou, Dia ; Mungiu - Pippidi, Alina

European Journal Of International Law, 2014, Vol. 25(1), pp.205-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: 10.1093/ejil/chu001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Monitoring Radicalisation: A Framework for Risk Indicators
Monitoring Radicalisation: A Framework for Risk Indicators
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring Radicalisation: A Framework for Risk Indicators

Dzhekova, Rositsa ; Mancheva, Mila ; Stoynova, Nadya ; Anagnostou, Dia

Center for the Study of Democracy - CSD Reports

ISBN: 9789544773021 ; ISBN: 9544773029

Toàn văn sẵn có

4
Understanding Radicalisation: Review of Literature
Understanding Radicalisation: Review of Literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Radicalisation: Review of Literature

Dzhekova, Rositsa ; Stoyanova, Nadya ; Kojouharov, Anton ; Mancheva, Mila ; Anagnostou, Dia ; Tsenkov, Emil

ISBN: 9789544772611 ; ISBN: 9544772618

Toàn văn sẵn có

5
Situational Assessment of Extremist Trends
Situational Assessment of Extremist Trends
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Situational Assessment of Extremist Trends

Dzhekova, Rositsa ; Moravec, Luděk ; Bláhová, Pavlína ; Ludvík, Jan ; Stejskal, Libor ; Anagnostou, Dia ; Skleparis, Dimitris ; Stoynova, Nadya

Center for the Study of Democracy - CSD Reports

ISBN: 9789544772987 ; ISBN: 9544772987

Toàn văn sẵn có

6
Development, discrimination and reverse discrimination: effects of EU integration and regional change on the Muslims of Southeast Europe
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development, discrimination and reverse discrimination: effects of EU integration and regional change on the Muslims of Southeast Europe

Anagnostou, Dia

Islam in Europe: Diversity, Identity and Influence, pp.149-182

ISBN: 9780521860116 ; ISBN: 9780521677516 ; ISBN: 0521860113 ; ISBN: 0521677513 ; E-ISBN: 9780511809309 ; E-ISBN: 0511809301 ; DOI: 10.1017/CBO9780511809309.009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anagnostou, Dia
  2. Dzhekova, Rositsa
  3. Stoynova, Nadya
  4. Mancheva, Mila
  5. Skleparis, Dimitris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...