skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Accountability in Global Governance: the European Rhetoric and Performance in International Security

Ana Postolache

Romanian Journal of European Affairs, 01 December 2013, Vol.13(4), pp.50-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-8271 ; E-ISSN: 1841-4273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of a Single Voice: the EU’s Contribution to Global Governance Architecture

Ana Postolache

Romanian Journal of European Affairs, 01 September 2012, Vol.12(3), pp.5-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-8271 ; E-ISSN: 1841-4273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EU Security Continuum: the interaction between internal and external spheres in

Ana Postolache

Sfera Politicii, 01 August 2012, Vol.XX(170 (4)), pp.149-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1221-6720

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ana Postolache
  2. Postolache, A.
  3. Postolache, Ana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...