skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faustovirus E12 Transcriptome Analysis Reveals Complex Splicing in Capsid Gene

Amina Cherif Louazani ; Emeline Baptiste ; Anthony Levasseur ; Philippe Colson ; Bernard La Scola

Frontiers in microbiology, 01 October 2018, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.02534

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vermamoeba vermiformis CDC-19 draft genome sequence reveals considerable gene trafficking including with candidate phyla radiation and giant viruses

Nisrine Chelkha ; Issam Hasni ; Amina Cherif Louazani ; Anthony Levasseur ; Bernard La Scola ; Philippe Colson

Scientific reports, 01 April 2020, Vol.10(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-020-62836-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of a Marseillevirus Transcriptome Reveals Temporal Gene Expression Profile and Host Transcriptional Shift

Rodrigo Araújo Lima Rodrigues ; Rodrigo Araújo Lima Rodrigues ; Amina Cherif Louazani ; Agnello Picorelli ; Graziele Pereira Oliveira ; Graziele Pereira Oliveira ; Francisco Pereira Lobo ; Philippe Colson ; Philippe Colson ; Bernard La Scola ; Bernard La Scola ; Jônatas Santos Abrahão

Frontiers in microbiology, 01 April 2020, Vol.11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2020.00651

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery and Further Studies on Giant Viruses at the IHU Mediterranee Infection That Modified the Perception of the Virosphere

Clara Rolland ; Julien Andreani ; Amina Cherif Louazani ; Sarah Aherfi ; Rania Francis ; Rodrigo Rodrigues ; Ludmila Santos Silva ; Dehia Sahmi ; Said Mougari ; Nisrine Chelkha ; Meriem Bekliz ; Lorena Silva ; Felipe Assis ; Fábio Dornas ; Jacques Yaacoub Bou Khalil ; Isabelle Pagnier ; Christelle Desnues ; Anthony Levasseur ; Philippe Colson

Viruses, 01 March 2019, Vol.11(4), p.312 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1999-4915 ; DOI: 10.3390/v11040312

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Amina Cherif Louazani
  2. La Scola, Bernard
  3. Louazani, Amina Cherif
  4. Colson, Philippe
  5. Philippe Colson

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...