skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.709  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Official portrait of United States President Barack Obama, 2010 (photo)
Official portrait of United States President Barack Obama, 2010 (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Official portrait of United States President Barack Obama, 2010 (photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

2
US Senator Barack Obama speaking at 'Change We Need' Presidential rally, October 2008 (photo)
US Senator Barack Obama speaking at 'Change We Need' Presidential rally, October 2008 (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

US Senator Barack Obama speaking at 'Change We Need' Presidential rally, October 2008 (photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

3
George W. Bush speaking at the Rotary Club, Portsmouth, New Hampshire, 2000 (photo)
George W. Bush speaking at the Rotary Club, Portsmouth, New Hampshire, 2000 (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

George W. Bush speaking at the Rotary Club, Portsmouth, New Hampshire, 2000 (photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

4
President Bill Clinton delivering the State of the Union Address, 1995 (colour photo)
President Bill Clinton delivering the State of the Union Address, 1995 (colour photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

President Bill Clinton delivering the State of the Union Address, 1995 (colour photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

5
Buffalo Bill (1846-1917) (b/w photo)
Buffalo Bill (1846-1917) (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buffalo Bill (1846-1917) (b/w photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

6
Broadway, New York City, c.1865 (b/w photo)
Broadway, New York City, c.1865 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broadway, New York City, c.1865 (b/w photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

7
Yukon-Klondike Gold Rush, Dawson City, 1898 (b/w photo)
Yukon-Klondike Gold Rush, Dawson City, 1898 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yukon-Klondike Gold Rush, Dawson City, 1898 (b/w photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

8
The Columbian Illuminations (b/w photo)
The Columbian Illuminations (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbian Illuminations (b/w photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

9
Cary Grant, English actor and film star (b/w photo)
Cary Grant, English actor and film star (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cary Grant, English actor and film star (b/w photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

10
Ramon Navarro, Mexican film actor (coloured photo)
Ramon Navarro, Mexican film actor (coloured photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ramon Navarro, Mexican film actor (coloured photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

11
Carte de Visite of Fanny Davenport, c.1880-98 (albumen print)
Carte de Visite of Fanny Davenport, c.1880-98 (albumen print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carte de Visite of Fanny Davenport, c.1880-98 (albumen print)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

12
Leading to the Picnic Grounds, Sacandaga Park, NY, USA (colour photo)
Leading to the Picnic Grounds, Sacandaga Park, NY, USA (colour photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading to the Picnic Grounds, Sacandaga Park, NY, USA (colour photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

13
Rothschild & Co store, Chicago, Illinois, USA (coloured photo)
Rothschild & Co store, Chicago, Illinois, USA (coloured photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rothschild & Co store, Chicago, Illinois, USA (coloured photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

14
Joan Crawford (b/w photo)
Joan Crawford (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joan Crawford (b/w photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

15
Jack Dempsey (b/w photo)
Jack Dempsey (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jack Dempsey (b/w photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

16
Theodore Roosevelt's expedition to Africa (colour photo)
Theodore Roosevelt's expedition to Africa (colour photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt's expedition to Africa (colour photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

17
William Hale Thompson (1869-1944) Mayor of Chicago (b/w photo)
William Hale Thompson (1869-1944) Mayor of Chicago (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

William Hale Thompson (1869-1944) Mayor of Chicago (b/w photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

18
The Lake Shore Promenade (b/w photo)
The Lake Shore Promenade (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lake Shore Promenade (b/w photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

19
The Ferris Wheel (b/w photo)
The Ferris Wheel (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ferris Wheel (b/w photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

20
'The Yanks are coming' (sepia photo)
'The Yanks are coming' (sepia photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

'The Yanks are coming' (sepia photo)

American Photographer

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.709  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5.671)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1953  (2.459)
 2. 1953đến1961  (58)
 3. 1962đến1970  (130)
 4. 1971đến1982  (27)
 5. Sau 1982  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Hình ảnh  (5.670)
 2. Tin tức  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. American  (2.200)
 2. Male  (1.760)
 3. Portrait  (1.562)
 4. Photograph - 20th Century  (1.230)
 5. Americas  (1.078)
 6. USA  (1.019)
 7. America  (998)
 8. The Americas  (849)
 9. America North (Including Canada)  (671)
 10. Female  (619)
 11. Photograph - 19th Century  (599)
 12. United States of America  (504)
 13. Film  (472)
 14. Cinema  (451)
 15. Chicago  (437)
 16. Actor  (415)
 17. Celebrity  (402)
 18. Photo  (391)
 19. Postcard  (373)
 20. Show  (266)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. American Photographer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...