skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
AS ATIVIDADES E A QUALIDADE DE VIDA DE CUIDADORES DE PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AS ATIVIDADES E A QUALIDADE DE VIDA DE CUIDADORES DE PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS

Altafim, Letícia Zanetti Marchi ; Toyoda, Cristina Yoshie ; Garros, Danielle Dos Santos Cutrim

Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar, 2015, Vol.23(2), pp.357-369 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2238-2860 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4322/0104-4931.ctoAO0547

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...