skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Pulmonary Atresia in a Newborn with Normal Intracardiac Anatomy.(Author abstract)

Almeida - Filho, O. C. ; Schmidt, A. ; Marin - Neto, J. A. ; Maciel, B. C.

Pediatric Cardiology, Dec, 2002, Vol.23(6), p.647(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0172-0643

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

39 Value of 2D-Echocardiography in Patients With Chest Pain and Suspected Acute Coronary Syndromes

Lascala, T.F ; Pazin-Filho, A ; Dias Romano, M.M ; Almeida Filho, O.C ; Schmidt, A ; Marin Neto, J ; Maciel, B.C

Annals of Emergency Medicine, 2011, Vol.58(4), pp.S191-S191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-0644 ; E-ISSN: 1097-6760 ; DOI: 10.1016/j.annemergmed.2011.06.064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diastolic dysfunction as a predictor of weaning failure: A systematic review and meta-analysis

de Meirelles Almeida, C.A ; Nedel, W.L ; Morais, V.D ; Boniatti, M.M ; de Almeida-Filho, O.C

Journal of Critical Care, August 2016, Vol.34, pp.135-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-9441 ; E-ISSN: 1557-8615 ; DOI: 10.1016/j.jcrc.2016.03.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Head-to-head comparison of dipyridamole, dobutamine and pacing stress echocardiography for the detection of myocardial ischemia in an animal model of coronary artery stenosis

Schmidt, A ; de Almeida-Filho, O.C ; Ayres-Neto, E.M ; Carneiro, J.J ; Marin-Neto, J.A ; Maciel, B.C

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 July 2001, Vol.34(7), pp.903-911 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2001000700010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated grading of left ventricular segmental wall motion by an artificial neural network using color kinesis images

Murta Jr, L.O ; Ruiz, E.E.S ; Pazin-Filho, A ; Schmidt, A ; Almeida-Filho, O.C ; Simões, M.V ; Marin-Neto, J.A ; Maciel, B.C

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 January 2006, Vol.39(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2006000100001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minor segmental wall motion abnormalities detected in patients with Chagas' disease have adverse prognostic implications

Pazin-Filho, A ; Romano, M.M.D ; Almeida-Filho, O.C ; Furuta, M.S ; Viviani, L.F ; Schmidt, A ; Marin-Neto, J.A ; Maciel, B.C

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 April 2006, Vol.39(4), pp.483-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2006000400008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

7.34 Myocardial contractile reserve assessment by gated SPECT thallium-201 improves prediction of left ventricular wall motion recovery after myocardium infarction provided by thallium-201 uptake

Simões, M.V ; Almeida-Filho, O.C ; Pintya, A.O ; Pazin-Filho, A ; Salis, F.V ; Lima-Filho, M.O ; Batista, N.P ; Antloga, C.M ; Maciel, B.C ; Marin-Neto, J.A

Journal of Nuclear Cardiology, 2001, Vol.8(1), pp.S49-S49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-3581 ; E-ISSN: 1532-6551 ; DOI: 10.1016/S1071-3581(01)80611-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A pulsatile flow model for in vitro quantitative evaluation of prosthetic valve regurgitation

Giuliatti, S ; Gallo Jr, L ; Almeida-Filho, O.C ; Schmidt, A ; Marin-Neto, J.A ; Pelá, C.A ; Maciel, B.C

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 March 2000, Vol.33(3), pp.341-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2000000300013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (1)
 2. 2001đến2001  (2)
 3. 2002đến2005  (1)
 4. 2006đến2011  (3)
 5. Sau 2011  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Maciel, B.C
 2. Schmidt, A.
 3. Marin-Neto, J.A
 4. Almeida-Filho, O.C
 5. Schmidt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...