skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations and the rights of indigenous peoples

Alfredsson, Gudmundur

Current Anthropology, April, 1989, Vol.30(2), p.255(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-3204

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Discussion of the Concerns of Indigenous Peoples: The United Nations and the Rights of Indigenous Peoples

Alfredsson, Gudmundur

Current Anthropology, 01 April 1989, Vol.30(2), pp.255-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/203740

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations and human rights.(Human Rights: Global Issues and Information Sources; International Ass'n of Law Libraries 16th Course on International Law Librarianship)

Alfredsson, Gudmundur

International Journal of Legal Information, Annual, 1997, Vol.25(1-3), p.17-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-1265

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Note

Alfredsson, Gudmundur

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2002, Vol.9(1), pp.v-vii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Note

Alfredsson, Gudmundur

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2002, Vol.9(2), pp.iii-iv [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Note

Alfredsson, Gudmundur

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2002, Vol.9(3), pp.iii-vii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

Alfredsson, Gudmundur

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2001, Vol.8(1), pp.iii-iv [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Note

Alfredsson, Gudmundur

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2003, Vol.10(1), pp.v-vi [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Note

Alfredsson, Gudmundur

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2001, Vol.8(2/3), pp.iii-iv [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERNATIONAL LAW, INTERNATIONAL ORGANIZATIONS, AND INDIGENOUS PEOPLES

Alfredsson, Gudmundur

Journal of International Affairs, 1 April 1982, Vol.36(1), pp.113-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022197X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Note

Alfredsson, Gudmundur

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2000, Vol.7(4), pp.iii-vi [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Frame an Incomplete Painting: Comparison of the Framework Convention for the Protection of National Minorities with International Standards and Monitoring Procedures

Alfredsson, Gudmundur

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2000, Vol.7(4), pp.291-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Human Rights Architecture of Europe: Recommendations from the Nordic Institutes of Human Rights

Alfredsson, Gudmundur ; Kjærum, Morten ; Scheinin, Martin ; Ulfstein, Geir

Nordic Journal of Human Rights, 2008(02), pp.189-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-855X ; E-ISSN: 1891-814X

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human resource building for the promotion of nutrition rights A cross-disciplinary challenge

Eide, Wenche Barth ; Alfredsson, Gudmundur ; Oshaug, Arne

Food Policy, 1996, Vol.21(1), pp.139-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-9192 ; E-ISSN: 1873-5657 ; DOI: 10.1016/0306-9192(95)00073-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary.

Bilder, Richard B. ; Schmidt, Markus G. ; Eide, Asbjorn ; Alfredsson, Gudmundur ; Melander, Goran

The American Journal of International Law, 07/1994, Vol.88(3), p.557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2203731

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (3)
 2. 1994đến1996  (2)
 3. 1997đến2000  (3)
 4. 2001đến2003  (6)
 5. Sau 2003  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (14)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...