skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially valid data of atmospheric deposition of heavy metals and nitrogen derived by moss surveys for pollution risk assessments of ecosystems

Schröder, Winfried ; Nickel, Stefan ; Schönrock, Simon ; Meyer, Michaela ; Wosniok, Werner ; Harmens, Harry ; Frontasyeva, Marina ; Alber, Renate ; Aleksiayenak, Julia ; Barandovski, Lambe ; Carballeira, Alejo ; Danielsson, Helena ; Temmermann, Ludwig ; Godzik, Barbara ; Jeran, Zvonka ; Karlsson, Gunilla ; Lazo, Pranvera ; Leblond, Sebastien ; Lindroos, Antti-Jussi ; Liiv, Siiri ; Magnússon, Sigurður ; Mankovska, Blanka ; Martínez-Abaigar, Javier ; Piispanen, Juha ; Poikolainen, Jarmo ; Popescu, Ion ; Qarri, Flora ; Santamaria, Jesus ; Skudnik, Mitja ; Špirić, Zdravko ; Stafilov, Trajce ; Steinnes, Eiliv ; Stihi, Claudia ; Thöni, Lotti ; Uggerud, Hilde ; Zechmeister, Harald

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(11), pp.10457-10476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-016-6577-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to: Spatially valid data of atmospheric deposition of heavy metals and nitrogen derived by moss surveys for pollution risk assessments of ecosystems

Schröder, Winfried ; Nickel, Stefan ; Schönrock, Simon ; Meyer, Michaela ; Wosniok, Werner ; Harmens, Harry ; Frontasyeva, Marina ; Alber, Renate ; Aleksiayenak, Julia ; Barandovski, Lambe ; Carballeira, Alejo ; Danielsson, Helena ; Temmermann, Ludwig ; Godzik, Barbara ; Jeran, Zvonka ; Karlsson, Gunilla ; Lazo, Pranvera ; Leblond, Sebastien ; Lindroos, Antti-Jussi ; Liiv, Siiri ; Magnússon, Sigurður ; Mankovska, Blanka ; Martínez-Abaigar, Javier ; Piispanen, Juha ; Poikolainen, Jarmo ; Popescu, Ion ; Qarri, Flora ; Santamaria, Jesus ; Skudnik, Mitja ; Špiric, Zdravko ; Stafilov, Trajce ; Steinnes, Eiliv ; Stihi, Claudia ; Thöni, Lotti ; Uggerud, Hilde ; Zechmeister, Harald

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(20), pp.21123-21124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-016-7407-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioindication and modelling of atmospheric deposition in forests enable exposure and effect monitoring at high spatial density across scales

Schröder, Winfried ; Nickel, Stefan ; Schönrock, Simon ; Schmalfuß, Roman ; Wosniok, Werner ; Meyer, Michaela ; Harmens, Harry ; Frontasyeva, Marina ; Alber, Renate ; Aleksiayenak, Julia ; Barandovski, Lambe ; Blum, Oleg ; Carballeira, Alejo ; Dam, Maria ; Danielsson, Helena ; Temmermann, Ludwig ; Dunaev, Anatoly ; Godzik, Barbara ; Hoydal, Katrin ; Jeran, Zvonka ; Karlsson, Gunilla ; Lazo, Pranvera ; Leblond, Sebastien ; Lindroos, Jussi ; Liiv, Siiri ; Magnússon, Sigurður ; Mankovska, Blanka ; Núñez-Olivera, Encarnación ; Piispanen, Juha ; Poikolainen, Jarmo ; Popescu, Ion ; Qarri, Flora ; Santamaria, Jesus ; Skudnik, Mitja ; Špirić, Zdravko ; Stafilov, Trajce ; Steinnes, Eiliv ; Stihi, Claudia ; Suchara, Ivan ; Thöni, Lotti ; Uggerud, Hilde ; Zechmeister, Harald

Annals of Forest Science, 2017, Vol.74(2), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1286-4560 ; E-ISSN: 1297-966X ; DOI: 10.1007/s13595-017-0621-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aleksiayenak, Julia
  2. Godzik, Barbara
  3. Mankovska, Blanka
  4. Skudnik, Mitja
  5. Meyer, Michaela

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...