skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking culture: the social lineage account.(Author abstract)(Report)

Patten, Alan

American Political Science Review, Nov, 2011, Vol.105(4), p.735(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition: A Reply to Four Critics

Alan Patten

Les Ateliers de l’Ethique, 01 June 2015, Vol.10(2), pp.177-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1718-9977 ; E-ISSN: 1718-9977 ; DOI: 10.7202/1035337ar

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic secession from a multinational state *

Patten, Alan

Ethics, April, 2002, Vol.112(3), p.558(30) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-1704

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Patten, Alan
  2. Alan Patten
  3. Tappolet, Christine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...