skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of pool boiling heat transfer by gas injection at the interface

Sems, G.E ; Aktürk, U ; Evans-Lutterodt, K.O

International Journal of Heat and Mass Transfer, 1963, Vol.6(6), pp.531-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9310 ; E-ISSN: 1879-2189 ; DOI: 10.1016/0017-9310(63)90125-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Evans-Lutterodt, K. O
  2. Aktürk, U
  3. Evans-Lutterodt, K.O
  4. Sems, G. E
  5. Imperial Coll. of Science and Tech., London

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...