skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 441  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aid organisations rebuke UN for Afghanistan sanctions

Ahmad, Khabir

The Lancet, 2001, Vol.357(9249), pp.45-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(00)03575-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian development report stresses need to tackle childhood disease

Ahmad, Khabir

The Lancet, 2001, Vol.357(9266), pp.1423-1423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(00)04633-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political infighting causes Zimbabwe to dissolve AIDS council board

Ahmad, Khabir

The Lancet, 2001, Vol.357(9260), pp.942-942 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)71645-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of rabies vaccine in Pakistan questioned

Ahmad, Khabir

The Lancet, 07 July 2001, Vol.358(9275), pp.46-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(01)05313-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazil and USA at loggerheads over production of generic antiretrovirals

Ahmad, Khabir

The Lancet, 10 February 2001, Vol.357(9254), pp.453-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)71270-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antidepressants are sold as antiretrovirals in DR Congo

Ahmad, Khabir

The Lancet, 2004, Vol.363(9410), pp.713-713 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(04)15670-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dengue death toll rises in Indonesia

Ahmad, Khabir

The Lancet, 20 March 2004, Vol.363(9413), pp.956-956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(04)15829-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Merck broke AIDS drug price promise, says MSF

Ahmad, Khabir

The Lancet, 13 March 2004, Vol.363(9412), pp.872-872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(04)15779-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health and money in Afghanistan

Ahmad, Khabir

The Lancet, 2004, Vol.364(9442), pp.1301-1302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(04)17208-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia grapples with spreading amphetamine abuse

Ahmad, Khabir

The Lancet, 2003, Vol.361(9372), pp.1878-1879 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(03)13548-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UN food agency redoubles call for African aid. (Science And Medicine).(News)

Ahmad, Khabir

The Lancet, Oct 26, 2002, p.1305(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attacks on Pakistan's Christians affect health-care provision. (Policy And People).(Brief Article)

Ahmad, Khabir

The Lancet, Oct 5, 2002, Vol.360(9339), p.1081 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UN agencies size up the task of rebuilding Afghanistan

Ahmad, Khabir

The Lancet, 15 December 2001, Vol.358(9298), pp.2060-2060 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(01)07156-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stop TB partnership to focus on Afghanistan and Pakistan

Ahmad, Khabir

The Lancet, 27 October 2001, Vol.358(9291), pp.1434-1434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(01)06542-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drug company sued over research trial in Nigeria

Ahmad, Khabir

The Lancet, 08 September 2001, Vol.358(9284), pp.815-815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(01)06011-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pakistan government backs down on taxing “life saving” drugs

Ahmad, Khabir

The Lancet, 06 April 2002, Vol.359(9313), pp.1218-1218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)08261-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Warlords and bandits slow Afghanistan's efforts to rebuild

Ahmad, Khabir

The Lancet, 2003, Vol.362(9385), pp.710-711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(03)14245-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 441  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (418)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (207)
 2. 2003đến2006  (170)
 3. 2007đến2010  (20)
 4. 2011đến2015  (26)
 5. Sau 2015  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (432)
 2. Portuguese  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ahmad, Khabir
 2. Ahmad, K.
 3. Khabir Ahmad
 4. Chaudhry, Tanveer Anjum
 5. Chaudhry, T.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...