skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Democratization and Military Coups.(Review)

Clayton, Anthony

International Journal of African Historical Studies, Wntr, 2000, Vol.33(1), p.187(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-7882

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics.(Review)

Cohen, Herman J. ; Bessa, Paulo ; Martin, Guy ; Lindberg, Staffan I. ; Mosely, K. P. ; Phiro, Isaac ; Thom, William G. ; Le Vine, Victor G.

African Studies Review, April, 1999, Vol.42(1), p.179(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-0206

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Le Vine, Victor G.
  2. Phiro, Isaac
  3. Onwumechili, Chuka
  4. Clayton, Anthony
  5. Cohen, Herman J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...