skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Residuos de almidones y el uso de plantas durante el Holoceno medio en el Cauca medio (Colombia).(Arqueologia)(Report)

Aceituno, Francisco L. ; Lalinde, Veronica

Caldasia, Jan, 2011, Vol.33(1), p.1(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0366-5232

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aceituno, Francisco J
  2. Lalinde Veronica
  3. Aceituno Francisco
  4. Aceituno, Francisco L.
  5. Lalinde, Verónica

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...