skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muskoxen in Augujaartorfiup Nunaa, West Greenland: monitoring, spatial distribution, population growth, and sustainable harvest

Pedersen, C. B. ; Aastrup, P.

Arctic, March, 2000, Vol.53(1), p.18-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-0843

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury in Arctic char ( Salvelinus alpinus) populations from Greenland

Riget, F ; Asmund, G ; Aastrup, P

Science of the Total Environment, 2000, Vol.245(1), pp.161-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/S0048-9697(99)00441-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of lichen ( Cetraria nivalis) and moss ( Rhacomitrium lanuginosum) as monitors for atmospheric deposition in Greenland

Riget, F ; Asmund, G ; Aastrup, P

Science of the Total Environment, 2000, Vol.245(1), pp.137-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/S0048-9697(99)00439-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Ecological Dynamics Across the Arctic Associated with Recent Climate Change
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological Dynamics Across the Arctic Associated with Recent Climate Change

Post, E. ; Forchhammer, M. C. ; Bret-Harte, M. S. ; Callaghan, T. V. ; Christensen, T. R. ; Elberling, B. ; Fox, A. D. ; Gilg, O. ; Hik, D. S. ; Hoye, T. T. ; Ims, R. A. ; Jeppesen, E. ; Klein, D. R. ; Madsen, J. ; Mcguire, A. D. ; Rysgaard, S. ; Schindler, D. E. ; Stirling, I. ; Tamstorf, M. P. ; Tyler, N. J.C. ; van Der Wal, R. ; Welker, J. ; Wookey, P. A. ; Schmidt, N. M. ; Aastrup, P.

Science, 09/11/2009, Vol.325(5946), pp.1355-1358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1173113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead, zinc, cadmium, mercury, selenium and copper in Greenland caribou and reindeer ( Rangifer tarandus)

Aastrup, P ; Riget, F ; Dietz, R ; Asmund, G

Science of the Total Environment, 2000, Vol.245(1), pp.149-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/S0048-9697(99)00440-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organochlorines in Greenland lake sediments and landlocked Arctic char ( Salvelinus alpinus)

Cleemann, M ; Riget, F ; Paulsen, G.B ; de Boer, J ; Klungsøyr, J ; Aastrup, P

Science of the Total Environment, 2000, Vol.245(1), pp.173-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/S0048-9697(99)00442-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Muskoxen in Angujaartorfiup Nunaa, West Greenland: Monitoring, Spatial Distribution, Population Growth, and Sustainable Harvest
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muskoxen in Angujaartorfiup Nunaa, West Greenland: Monitoring, Spatial Distribution, Population Growth, and Sustainable Harvest

Pedersen, C.B. ; Aastrup, P.

ARCTIC, 01/01/2000, Vol.53(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-0843 ; E-ISSN: 1923-1245 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14430/arctic830

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aastrup, P.
  2. Riget, F.
  3. Asmund, G.
  4. Jeppesen, Erik
  5. Klungsøyr, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...