skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu du lịch dựa vào cộng đồng người Tày khu vực ven Hồ thủy điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang: Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu du lịch dựa vào cộng đồng người Tày khu vực ven Hồ thủy điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang: Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Bùi, Cẩm Phượng; Trần, Đức Thành

Bùi, C. P. (2018). Nghiên cứu du lịch dựa vào cộng đồng người Tày khu vực ven hồ thủy điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65372; 915.97 BU-P 2018 / 02050005433

Truy cập trực tuyến

2
Du lịch văn hóa Mộc Châu : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Du lịch văn hóa Mộc Châu : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201

Hướng, Vũ Liên; Nguyễn, Thị Nguyệt

Hướng, V. L. (2018). Du lịch văn hóa Mộc Châu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65943; 915.97 HUO 2018 / 02050005590

Truy cập trực tuyến

3
Quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt ở Đà Lạt từ đầu thế kỷ XX đến nay: Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt ở Đà Lạt từ đầu thế kỷ XX đến nay: Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Lê, Thị Nhuấn; Vũ, Văn Quân

Lê, T. N. (2018). Quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt ở Đà Lạt từ đầu thế kỷ XX đến nay. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65338; 915.97 LE-N 2018 / 02050005410

Truy cập trực tuyến

4
Tìm hiểu thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt và tiếng Hàn : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt và tiếng Hàn : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201

Moon, JungBin; Bùi, Duy Dương

Moon, J. B. (2018). Tìm hiểu thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt và tiếng Hàn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66693; 915.97 MOO 2018 / 02050005653

Truy cập trực tuyến

5
Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Ngô, Hải Ninh; Trương, Quang Học

Ngô, H. N. (2018). Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65800; 915.97 NG-N 2018 / 02050005545

Truy cập trực tuyến

6
Từ hương Diên Uẩn đến thị xã Từ Sơn: Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hoá trên quê hương nhà Lý : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ hương Diên Uẩn đến thị xã Từ Sơn: Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hoá trên quê hương nhà Lý : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Nguyễn, Thị Huệ; Nguyễn, Quang Ngọc

Nguyễn, T. H. (2018). Từ hương Diên Uẩn đến thị xã Từ Sơn: Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hoá trên quê hương nhà Lý. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65594; 915.97 NG-H 2018 / 02050005462

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Phan, Thảo Ly; Trương, Quang Hải

Phan, T. L. (2018). Nghiên cứu phát triển Du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65876; 915.97 PH-L 2018 / 02050005557

Truy cập trực tuyến

8
Biến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Nguyễn, Thị Việt Hưng; Mai, Văn Tùng

Nguyễn, T. V. H. (2018). Biến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65595; 915.97 NG-H 2018 / 02050005463

Truy cập trực tuyến

9
Vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc Ê-đê và Mnông trong xã hội truyền thống (qua khảo sát sử thi và luật tục) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc Ê-đê và Mnông trong xã hội truyền thống (qua khảo sát sử thi và luật tục) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Lê, Thị Quỳnh Hảo; Lê, Hồng Phong

Lê, T. Q. H. (2018). Vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc Ê-đê và Mnông trong xã hội truyền thống (qua khảo sát sử thi và luật tục). Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65593; 915.97 LE-H 2018 / 02050005461

Truy cập trực tuyến

10
Không gian văn hóa làng Ninh Xá, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Khu vực học và văn hoá học
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Không gian văn hóa làng Ninh Xá, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Khu vực học và văn hoá học

Ninh, Thị Phượng; Vũ, Minh Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65567; 915.97 NI-P 2018 / 00050009490

Truy cập trực tuyến

11
Thân phận con người qua ca dao cổ truyền người Việt : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thân phận con người qua ca dao cổ truyền người Việt : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201

Nguyễn, Thị Nhinh; Nguyễn, Việt Hương

Nguyễn, T. N. (2018). Thân phận con người qua ca dao cổ truyền người Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65621; 915.97 NG-N 2018 / 02050005479

Truy cập trực tuyến

12
Phong tục tập quán về việc dựng nhà và sinh hoạt trong nhà của một số tộc người ở Tây Nguyên (trường hợp Jarai, Churu và Ê Đê ) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phong tục tập quán về việc dựng nhà và sinh hoạt trong nhà của một số tộc người ở Tây Nguyên (trường hợp Jarai, Churu và Ê Đê ) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201

Phạm, Thị Hường; Mai, Ngọc Chừ

Phạm, T. H. (2018). Phong tục tập quán về việc dựng nhà và sinh hoạt trong nhà của một số tộc người ở Tây Nguyên (trường hợp Jarai, Churu và Ê Đê ). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65622; 915.97 PH-H 2018 / 02050005480

Truy cập trực tuyến

13
Tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Nguyễn, Thị Huyền Vân; Trần, Thị Minh Hòa

Nguyễn, T. H. V. (2018). Tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66611; 915.97 NG-V 2018 / 02050005620

Truy cập trực tuyến

14
Biến đổi kinh tế, xã hội làng xã vùng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biến đổi kinh tế, xã hội làng xã vùng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Đào, Thanh Thủy; Lâm, Bá Nam

Đào, T. T. (2018). Biến đổi kinh tế, xã hội làng xã vùng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65799; 915.97 ĐA-T 2018 / 02050005544

Truy cập trực tuyến

15
Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam định cư ở tỉnh Udonthani, Thái Lan (1946-2017) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam định cư ở tỉnh Udonthani, Thái Lan (1946-2017) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01

Pisit, Amnuayngerntra; Nguyễn, Quang Ngọc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65582; 915.97 PIS 2018 / 02050005460

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...