skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation method for five-axis NC spiral tool path based on parametric surface mapping

Zhou, Bo ; Zhao, Jibin ; Liu, Weijun ; Li, Lun

Journal of Systems Science and Complexity, 2013, Vol.26(5), pp.676-694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-6124 ; E-ISSN: 1559-7067 ; DOI: 10.1007/s11424-013-3174-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
五轴联动数控电加工技术研究 - Research on Five-axis NC of Electro-machining Technology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

五轴联动数控电加工技术研究 - Research on Five-axis NC of Electro-machining Technology

干为民 ; Gan Weimin

电加工与模具 - Electromachining & Mould, 2013, Issue 01, pp.52-54

ISSN: 1009-279X

Toàn văn sẵn có

3
一种五轴NC加工刀具方位的自动化判定方法 - One Kind of 5-axis NC Machining Tool Automated Method for Determining the Orientation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种五轴NC加工刀具方位的自动化判定方法 - One Kind of 5-axis NC Machining Tool Automated Method for Determining the Orientation

吴陈燕 ; WU Chen-yan

组合机床与自动化加工技术 - Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2015, Issue 03, pp.142-144

ISSN: 1001-2265

Toàn văn sẵn có

4
一种确定正交工作台型五轴机床加工旋转角的新方法 - A New Method of Orthogonal 5-axis Machining Table Type Determines the Angle of Rotation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种确定正交工作台型五轴机床加工旋转角的新方法 - A New Method of Orthogonal 5-axis Machining Table Type Determines the Angle of Rotation

吴陈燕 ; WU Chen-yan

组合机床与自动化加工技术 - Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2014, Issue 12, pp.45-47

ISSN: 1001-2265

Toàn văn sẵn có

5
GENERATION METHOD FOR FIVE-AXIS NC SPIRAL TOOL PATH BASED ON PARAMETRIC SURFACE MAPPING - GENERATION METHOD FOR FIVE-AXIS NC SPIRAL TOOL PATH BASED ON PARAMETRIC SURFACE MAPPING
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERATION METHOD FOR FIVE-AXIS NC SPIRAL TOOL PATH BASED ON PARAMETRIC SURFACE MAPPING - GENERATION METHOD FOR FIVE-AXIS NC SPIRAL TOOL PATH BASED ON PARAMETRIC SURFACE MAPPING

ZHOU ; Bo ; ZHAO ; Jibin ; LIU ; Weijun ; LI ; Lun

系统科学与复杂性:英文版 - Journal of Systems Science and Complexity, 2013, Issue 05, pp.676-694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-6124

Toàn văn sẵn có

6
AC轴工作台旋转型五轴机床后置处理中的XYZ冗余运动优化问题 - Optimize The Movements of X, Y, Z Axes AC Type 5-axis Machine Tool After Post-processing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AC轴工作台旋转型五轴机床后置处理中的XYZ冗余运动优化问题 - Optimize The Movements of X, Y, Z Axes AC Type 5-axis Machine Tool After Post-processing

冯志新 ; 孟冬菊 ; FENG Zhixin, MENG DongjuBeijing Vocational College of Electronic Science, Beijing 100028, CHN ; College of Mechanical Engineering, Tianjin University of Science & Technology, Tianjing 300222, CHN)

制造技术与机床 - Manufacturing Technology & Machine Tool, 2010, Issue 5, pp.84-87

ISSN: 1005-2402

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning of tool orientation for five-axis cavity machining

Gian, PhD. ; Lin, Masters ; Lin, Prof.

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2003, Vol.22(1), pp.150-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3768 ; E-ISSN: 1433-3015 ; DOI: 10.1007/s00170-002-1460-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
五坐标加工中非线性误差校核及超差处理方法的研究 - Research on Check of The Non-linear Errors and Processing Method for Over-proof in5-axis NC Machining
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

五坐标加工中非线性误差校核及超差处理方法的研究 - Research on Check of The Non-linear Errors and Processing Method for Over-proof in5-axis NC Machining

李永桥 ; 陈强 ; 谌永祥 ; LI Yongqiao, CHEN Qiang, CHEN Yongxiang

制造技术与机床 - Manufacturing Technology & Machine Tool, 2010, Issue 8, pp.100-103

ISSN: 1005-2402

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital manufacture of large-grade hydro turbine's blades

Lai, Xi-de ; Zhang, Qing-Hua ; Li, Qing-Gang ; He, Ting

Journal of Materials Processing Tech, 2009, Vol.209(11), pp.4963-4969 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0136 ; DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2009.01.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five-axis tool path generation for a flat-end tool based on iso-conic partitioning

Wang, Nan ; Tang, Kai

Computer-Aided Design, 2008, Vol.40(12), pp.1067-1079 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/j.cad.2008.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic generation of gouge-free and angular-velocity-compliant five-axis toolpath

Wang, Nan ; Tang, Kai

Computer-Aided Design, 2007, Vol.39(10), pp.841-852 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/j.cad.2007.04.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The offset approach of machining free form surface

Cao, Li-Xin ; Gong, Hu ; Liu, Jian

Journal of Materials Processing Tech, 2007, Vol.184(1), pp.6-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0136 ; DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2006.10.048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
五轴高速加工技术应用分析 - Analysis of 5-Axis High Speed Machining Technology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

五轴高速加工技术应用分析 - Analysis of 5-Axis High Speed Machining Technology

张思弟 ; 王令其 ; 左健民 ; ZHANG Si-di, WANG Ling-qi, ZUO Jian-min

组合机床与自动化加工技术 - Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2008, Issue 1, pp.11-13

ISSN: 1001-2265

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutter-location data optimization in 5-axis surface machining

Choi, B.K ; Park, J.W ; Jun, C.S

Computer-Aided Design, 1993, Vol.25(6), pp.377-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/0010-4485(93)90033-K

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional collision avoidance in production automation

Wang, W.P

Computers in Industry, 1990, Vol.15(3), pp.169-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/0166-3615(90)90017-J

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
UG二次开发实现五坐标数控机床三维仿真 - 5-axis Machining 3D Simulation Based on the Redevelopment of UG Software
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UG二次开发实现五坐标数控机床三维仿真 - 5-axis Machining 3D Simulation Based on the Redevelopment of UG Software

南楠 ; 刘婷 ; NAN Nan, LIU Ting

机械制造与自动化 - Machine Building & Automation, 2007, Vol.36(3), pp.103-104

ISSN: 1671-5276

Toàn văn sẵn có

17
叶轮五轴联动数控加工关键技术研究及在DMU100T机床中的实现 - Key Technique of 5 -axis NC Machining and Realizing in DMU 100T
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

叶轮五轴联动数控加工关键技术研究及在DMU100T机床中的实现 - Key Technique of 5 -axis NC Machining and Realizing in DMU 100T

司徒渝 ; SITU Yu

制造技术与机床 - Manufacturing Technology & Machine Tool, 2008, Issue 9, pp.121-124

ISSN: 1005-2402

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Admissible tool orientation control of gouging avoidance for 5-axis complex surface machining

Lee, Yuan-Shin

Computer-Aided Design, 1997, Vol.29(7), pp.507-521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/S0010-4485(97)00002-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
CAXA制造工程师五轴加工中心数控编程中的坐标变换 - The Coordinates Shifting of 5 axles NC Machine Center Programming for CAXA Manufacture Engineer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAXA制造工程师五轴加工中心数控编程中的坐标变换 - The Coordinates Shifting of 5 axles NC Machine Center Programming for CAXA Manufacture Engineer

张仲伟 ; ZHANG Zhong-wei

组合机床与自动化加工技术 - Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2006, Issue 3, pp.73-74

ISSN: 1001-2265

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-isoparametric tool path planning by machining strip evaluation for 5-axis sculptured surface machining

Lee, Yuan-Shin

Computer-Aided Design, 1998, Vol.30(7), pp.559-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/S0010-4485(98)00822-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (2)
 2. 1997đến2002  (2)
 3. 2003đến2006  (2)
 4. 2007đến2009  (9)
 5. Sau 2009  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (21)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Nan
 2. WU Chen-yan
 3. 吴陈燕
 4. Lee, Yuan-Shin
 5. Tang, Kai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...