skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support assembly and components

Pratt William K

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support assembly and components

Pratt William K

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SUPPORT ASSEMBLY AND COMPONENTS

Pratt William K

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support unit

Pratt William K

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SUPPORT UNIT

Pratt William K

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BUCKET, BLADE, LINER, OR CHUTE WITH VISUAL WEAR INDICATOR

Pratt William K

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SUPPORT UNIT

Pratt William K

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SUPPORT ASSEMBLY AND COMPONENTS

Pratt William K

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEAU, LAME, REVETEMENT INTERIEUR OU GOULOTTE DOTE D'UN INDICATEUR D'USURE VISUEL
BUCKET, BLADE, LINER, OR CHUTE WITH VISUAL WEAR INDICATOR

Pratt, William K

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for checking active disc

Clark Bernard T ; Freeman David L ; Hawthorne Jeffrey A ; Nagy Alexander J ; Pratt William K

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Color optical inspection system

Pratt William K ; Sit Owen Y

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Color optical inspection system

Pratt William K ; Sit Owen Y

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for detecting Mura defects

Pratt; William K ; Sawkar; Sunil S

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE ET APPAREIL DE DETECTION DES DEFAUTS DE TYPE"MURA"
METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING MURA DEFECTS

Pratt, William, K ; Sawkar, Sunil, S

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING MURA DEFECTS

Pratt, William, K ; Sawkar, Sunil, S

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for detecting MURA defects

Pratt, William K ; Sawkar, Sunil S

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated visual imaging and electronic sensing inspection systems

Clark Bernard T ; Freeman David L ; Hawthorne Jeffrey A ; Nagy Alexander J ; Pratt William K

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low bandwidth video teleconferencing system and method

Wallis; Robert H ; Pratt; William K

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated visual imaging and electronic sensing inspection systems

Clark, Bernard T ; Freeman, David L ; Hawthorne, Jeffrey A ; Nagy, Alexander J ; Pratt, William K

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moiré suppression method and apparatus

Safaee-Rad Reza ; Crnatovic Aleksander ; Hawthorne Jeffrey A ; Leerentveld Ray ; Pratt William K ; Sawkar Sunil S

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (7)
 2. 1973đến1981  (10)
 3. 1982đến2001  (9)
 4. 2002đến2007  (13)
 5. Sau 2007  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (50)
 2. French  (4)
 3. Chinese  (2)
 4. German  (1)
 5. Korean  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pratt, William K.
 2. Pratt William K
 3. Hawthorne Jeffrey A
 4. University Of Southern California Los Angeles Image Processing Inst
 5. Nagy Alexander J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...