skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 153  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image capture unit in a surgical instrument

Mcdowall Ian E

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

최소 침습 수술 시스템 내의 듀얼 광경로 프리즘 및 카메라
DUAL OPTICAL PATH PRISM AND CAMERA IN A MINIMALLY INVASIVE SURGICAL SYSTEM

Mcdowall Ian E

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMAGE CAPTURE UNIT IN A SURGICAL INSTRUMENT

Mcdowall Ian E

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image capture unit in a surgical instrument

Mcdowall Ian E

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNITÉ DE CAPTURE D'IMAGES À POINTE D'ENDOSCOPE FORMANT UN ANGLE
ANGLED ENDOSCOPE TIP IMAGE CAPTURE UNIT

Mcdowall, Ian E

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMAGE CAPTURE UNIT IN A SURGICAL INSTRUMENT

Mcdowall Ian E

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FEATURE DIFFERENTIATION IMAGE CAPTURE UNIT AND METHOD IN A SURGICAL INSTRUMENT

Mcdowall Ian E

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual optical path prism and camera in a minimally invasive surgical system

Mcdowall Ian E

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual optical path prism and camera in a minimally invasive surgical system

Mcdowall Ian E

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANGLED ENDOSCOPE TIP IMAGE CAPTURE UNIT

Mcdowall Ian E

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMAGE CAPTURE UNIT AND METHOD WITH AN EXTENDED DEPTH OF FIELD

Mcdowall Ian E

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

최소 침습 수술 시스템 내의 듀얼 광경로 프리즘 및 카메라
DUAL OPTICAL PATH PRISM AND CAMERA IN A MINIMALLY INVASIVE SURGICAL SYSTEM

Mcdowall Ian E

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMAGE CAPTURE UNIT IN A SURGICAL INSTRUMENT

Mcdowall Ian E

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feature differentiation image capture unit and method in a surgical instrument

Mcdowall Ian E

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image capture unit and method with an extended depth of field

Mcdowall Ian E

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERNETFUNKEMPFÄNGER UND -SCHNITTSTELLE
RECEPTEUR ET INTERFACE POUR RADIO INTERNET
INTERNET RADIO RECEIVER AND INTERFACE

Bolas, Mark, T ; Mcdowall, Ian, E

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for fluorescent imaging with background surgical image composed of selective illumination spectra

Mcdowall Ian E ; Hasser Christopher J

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Head-mounted augmented reality display

Mcdowall, Ian E ; Bolas, Mark T

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rear Projection Imaging System with Image Warping Distortion Correction System and Associated Method

Mcdowall Ian E ; Bolas Mark T

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrically Controlled Optical Elements and Method

Mcdowall Ian E ; Bolas Mark T

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 153  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (8)
 2. 1999đến2003  (15)
 3. 2004đến2007  (24)
 4. 2008đến2013  (21)
 5. Sau 2013  (85)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (149)
 2. French  (42)
 3. German  (14)
 4. Korean  (14)
 5. Chinese  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mcdowall Ian E
 2. Mcdowall, Ian E
 3. Bolas Mark T
 4. Bolas, Mark T
 5. Mcdowall, Ian, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...