skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

유방암환자의 회복탄력성 및 관련요인

김은미(Kim, Eunmi) ; 김상희(Kim, Sanghee) ; 김수(Kim, Sue) ; 이윤주(Lee, Yoonju)

Asian Oncology Nursing, 2015, Vol.15(4), pp.193-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2287-2434

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

혈액투석 환자의 회복탄력성 영향요인

조현민(Cho, Hyun Min) ; 유은광(Yoo, Eun Kwang)

성인간호학회지, 2014, Vol.26(6), pp.614-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-4886

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

숲 체험 통합 중재가 재가 암 환자의 우울과 회복탄력성에 미치는 효과 ( The Effectiveness of a Forest-experience-integration Intervention for Community Dwelling Cancer Patients` Depression and Resilience )

최연희 ; Yeon Hee Choi ; 하영선 ; Young Sun Ha

지역사회간호학회지, 2014, Vol.25(2), p.109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

간호대학생의 회복탄력성, 대처 및 정신건강이 소진에 미치는 영향

조헌하(Hun Ha Cho) ; 강정미(Jung Mi Kang)

Child Health Nursing Research, 2018, Vol.24(2), pp.199-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2287-9110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상간호사의 회복탄력성이 직무열의와 소진에 미치는 영향

문인오(Inn Oh Moon) ; 박숙경(Sook Kyoung Park) ; 정정미(Jung Mi Jung)

간호행정학회지, 2013, Vol.19(4), pp.525-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9330

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

정신장애인 주보호자의 가족부담감, 회복탄력성, 영적안녕이 삶의 질에 미치는 영향 ( Effects of Family Burden, Resilience and Spiritual Well-being on the Quality of Life of Primary Caregivers of People with Mental Illness )

조현미 ; Joe Hyun Mee ; 최은정 ; Choi Eun Joung

정신간호학회지, 2017, Vol.26(3), p.226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-8482

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

간호대학생의 자아존중감, 정서지능, 심리적 안녕감이 회복탄력성에 미치는 영향

이영은 ; 김은영 ; 박선영 ; Lee, Young Eun ; Kim, Eunyoung ; Park, Sun Young

CHNR : Child health nursing research, 2017, Vol.23(3), pp.385-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2287-9110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

위암 신환 환자내비게이션 프로그램의 효과: 무작위배정 대조군설계 이용

홍연서 ; 박정윤 ; 김소희 ; 김선아 ; 김연희 ; Hong, Yeon Seo ; Park, Jeong Yun ; Kim, So Hee ; Kim, Sun A ; Kim, Yeon Hee

Asian Oncology Nursing, 2016, Vol.16(3), pp.132-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-4559

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

간호대학생을 위한 회복탄력성 도구 개발

양영희(Yang, Young Hee) ; 김은만(Kim, Eun Man) ; 유미(Yu, Mi) ; 박승미(Park, Seungmi) ; 이해영(Lee, Haeyoung)

성인간호학회지, 2015, Vol.27(3), pp.337-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-4886

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

장루보유자의 외상 후 스트레스 장애가 삶의 질에 미치는 영향

신지혜(Shin, Jee Hye) ; 소향숙(So, Hyang Sook) ; 김은아(Kim, Eun A)

성인간호학회지, 2017, Vol.29(6), pp.657-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-4886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

유방암 환자의 회복탄력성과 외상후 스트레스가 삶의 질에 미치는 영향

하부영 ; 정은정 ; 최소영 ; Ha, Boo Young ; Jung, Eun Jung ; Choi, So Young

KJWHN : Korean journal of women health nursing, 2014, Vol.20(1), pp.83-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9543

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

노인 위암 환자의 회복탄력성 영향요인

방미선(Bang, Mi-Seon) ; 이지현(Lee, Ji-Hyun)

Asian Oncology Nursing, 2017, Vol.17(3), pp.170-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2287-2434

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대장암 환자의 회복탄력성에 영향을 미치는 요인

김지인(Kim, Ji In) ; 변영순(Byeon, Young Soon)

Asian Oncology Nursing, 2013, Vol.13(4), pp.256-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2287-2434

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

간호대학생의 인성, 회복탄력성이 전공만족도에 미치는 영향

남문희(Nam, Mun Hee) ; 김혜옥(Kim, Hae Ok)

간호행정학회지, 2018, Vol.24(4), pp.298-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9330

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

혈액암 환자의 회복탄력성에 영향을 미치는 요인

곽소영(Kwak, So Young) ; 변영순(Byeon, Young Soon)

성인간호학회지, 2013, Vol.25(1), pp.95-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-4886

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

콜센터 상담원의 감정노동이 소진에 미치는 영향

박하영(Hayoung Park) ; 김정규(Jungkyu Kim)

스트레스硏究, 2018, Vol.26(4), pp.340-349

ISSN: 1225-665X

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resilient to Stress: Proposed a Novel Type E Personality

Hyun-Ju Lee(이현주) ; Insop Shim(심인섭) ; Kwang Ho Pyun(변광호)

스트레스硏究, 2017, Vol.25(3), pp.209-211

ISSN: 1225-665X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

간호대학생을 위한 감성지능 향상 프로그램 개발 및 효과검증

이외선(Lee, Oi Sun) ; 구미옥(Gu, Mee Ock)

Journal of Korean Academy of Nursing, 2014, Vol.44(6), pp.682-696 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-3673

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

소방공무원의 외상 후 성장 관련요인 ( Posttraumatic Growth and Related Factors in Firefighters )

곽민영 ; Kwak Minyeong ; 배정이 ; Bae Jeongyee

정신간호학회지, 2017, Vol.26(2), p.124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-8482

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

유방암 환자의 회복탄력성과 외상후 스트레스가 삶의 질에미치는 영향 ( Effects of Resilience, Post-traumatic Stress Disorder on the Quality of Life in Patients with Breast Cancer )

하부영 ; Ha Boo Young ; 정은정 ; Jung Eun Jung ; 최소영 ; Choi So Young

KJWHN(여성건강간호학회지), 2014, Vol.20(1), p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2287-1640

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (26)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (3)
 2. 2005đến2009  (4)
 3. 2010đến2013  (9)
 4. 2014đến2017  (27)
 5. Sau 2017  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (62)
 2. English  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 김태영
 2. 곽민영
 3. 이광욱
 4. 캐런 레이비치
 5. 이윤주

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...