skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

아프리카합중국, 그 신화적 함의와 현실적 한계

한양환

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

아프리카합중국, 그 신화적 함의와 현실적 한계

한양환

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

불어권 아프리카 영화에 나타난 신식민주의 비판 : 우스만 셈벤의 할라(Xala) 연구

한양환 ; 홍미선

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

불어권 흑아프리카의 영화와 정치 : 탈식민의 영상사회학

한양환(영산대학교 ; 홍미선

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

아프리카합중국, 그 신화적 함의와 현실적 한계

한양환

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

아프리카의 민주화와 종족분규 : 코트디부아르의 남북분단 사태를 중심으로

한양환

African Democratization and Ethnicity : Reflections on North-South Conflict in Cote d'Ivoire

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

아프리카여,한국을 배워라?(언론기고문)

한양환

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

21세기 최후의 시장 ‘검은 대륙’을 다시 보자(언론 기고문)

한양환

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

한·아포럼, 자성의 계기 되어야(언론기고문)

한양환

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

[학술논문] 캐나다 퀘벡주의 독립문제와 불어권국가연합기구(O.I.F.)의 향후 위상 전망

한양환

The Secession of Quebec and the Future of 1a Francophonie

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

세네갈의 다원주의적 정치발전 과정 분석

한양환

Reflexions sur le modele senegalais de la democratie africaine : experiences et lecons

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

[학술논문] 사하라이남 프랑스어권 아프리카의 이해

한양환

A Study on the Francophone Sub-saharan Africa

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflexions sur le modele senegalais de la democratie africaine

한양환

세네갈의 다원주의적 정치발전 과정 분석 : 아프리카 민주화의 한계와 교훈

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

[학술논문] 프랑스어권 국가연합(La Francophonie)의 현황과 발전전망

한양환 ; 김승민

La tendance actuelle et l`avenir de la Francophonie

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

불어권 흑아프리카의 영화와 정치 : 탈식민의 영상사회학

한양환(영산대학교 ; 홍미선

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflexions sur le modele senegalais de la democratie africaine

한양환

세네갈의 다원주의적 정치발전 과정 분석 : 아프리카 민주화의 한계와 교훈

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

불어권 아프리카의 사회발전

김승민 ; 김현숙 ; 최준수 ; 한양환

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

21세기 불어권 아프리카의 사회발전을 위한 패러다임 모색 : 굳 거버넌스(Good Governance), 경제회생 및 사회통합을 중심으로

김승민 ; 김현숙 ; 최준수 ; 한양환

Research for a Developmentalist paradigm in 21st century's French-speaking Africa : focused on Good Governance, Economic Recovery and Social Integration

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

마다가스카르의 언어 정책과 말라가시어 진흥을 위한 일반언어학적 변론

김승민 ; 김현숙 ; 최준수 ; 한양환

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

아프리카의 지역경제통합 활성화는 가능한가? -불어권 UEMOA를 중심으로

김승민 ; 김현숙 ; 최준수 ; 한양환

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 한양환
  2. 김승민
  3. 김현숙
  4. 최준수
  5. 김채형

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...