skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

외국우수학생연구원초청및연수지원사업

이태용

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

일부 노인의 치과보철물 상태가 구강건강관련 삶의 질에 미치는 영향

허익강 ; 이태용 ; 동진근 ; 홍송희 ; Hur, Ik-Gang ; Lee, Tae-Yong ; Dong, Jin-Keun ; Hong, Song-Hee

대한치과보철학회지 = The journal of Korean academy of prosthodontics, 2010, Vol.48(2), pp.101-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-2875

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

학동기전 아동의 굴절이상 및 시력변화에 대한 5년 추적결과

이수나 ; Su Na Lee ; 이강오 ; Kang Oh Rhee ; 김창식 ; Chang Sik Kim ; 이태용 ; Tae Young Lee

대한안과학회지, 2004, Vol.45(8), p.1336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

충남 농촌 지역 주민의 고혈압 전단계와 고혈압의 위험요인

엄지숙(Eom Ji-Sook) ; 이태용(Lee Tae-Ryong) ; 박선주(Park Seon-Joo) ; 안윤진(Ahn Younjin) ; 정영진(Chung Young-Jin)

한국영양학회지, 2008, Vol.41(8), pp.742-753 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0367-6463

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 : 새롭게 진단 받은 제2형 당뇨병환자에서 혈중 Adiponectin의 특성

이인석 ; Ihn Suk Lee ; 김윤정 ; Yun Jeung Kim ; 김종임 ; Jong Im Kim ; 박재형 ; Jea Hyung Park ; 구본정 ; Bon Jeong Ku ; 박강서 ; Kang Seo Park ; 이태용 ; Tae Yong Lee ; 김영건 ; Young Kun Kim

Diabetes and Metabolism Journal (DMJ), 2007, Vol.31(6), p.507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2233-6079

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

라베프라졸과 라니티딘의 역류 식도염 치료효과에 대한 전향 다기관 비교 연구

정현용 ; Hyun Yong Jeong ; 이병석 ; Byong Seok Lee ; 성재규 ; Jae Kyu Sung ; 이태용 ; Tae Yong Lee ; 윤세진 ; Sae Jin Yoon ; 김선주 ; Sun Joo Kim ; 정일권 ; Il Kun Chung ; 이석호 ; Suck Ho Lee ; 신정은 ; Jeong Eun Shin ; 이동수 ; Dong Soo Lee

대한소화기학회지, 2006, Vol.47(1), p.15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-9992

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대전지역 5 ~ 6 세 유치원생들의 약시와 굴절이상 ( Preschool Vision Screening for Amblyopia and Refractive Errors in Taejon )

이강오 ; Kang Oh Rhee ; 이강일 ; Kang Il Rhee ; 이기석 ; Ki Suk Rhee ; 이태용 ; Tae Yong Lee ; 이동배 ; Dong Bae Lee ; 조항진 ; Hang Jin Cho ; 민병무 ; Byung Moo Min

대한안과학회지, 1999, Vol.40(5), p.1375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

상부 위암에서 유문보존 근위부 위아전절제술과 공장간치술을 시행한 위전절제술의 비교

노승무 ; 정현용 ; 이병석 ; 조준식 ; 신경숙 ; 송규상 ; 이태용 ; Noh Seung-Moo ; Jeong Hyun-Yong ; Lee Byong-Seok ; Cho June-Sik ; Shin Kyung-Sook ; Song Kyu-Sang ; Lee Tae-yong

대한위암학회지 = Journal of the Korean Gastric Cancer Association, 2002, Vol.2(3), pp.145-150

ISSN: 1598-1320

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

위전절제시 단순공장간치술의 임상적 의의

배진선 ; 노승무 ; 정현용 ; 이병석 ; 조준식 ; 신경숙 ; 송규상 ; 이태용 ; Bae Jin-Sun ; Noh Seung-Moo ; Jeong Hyun-Yong ; Lee Byong-Seok ; Cho June-Sik ; Shin Kyung-Sook ; Song Kyu-Sang ; Lee Tae-yong

대한위암학회지 = Journal of the Korean Gastric Cancer Association, 2001, Vol.1(4), pp.210-214

ISSN: 1598-1320

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

온라인(On-Line)상 스포츠제품 이용고객의 지각된 위험, 지각된 쇼핑가치, 관계 질, 구매행동과의 구조적 관계

이태용

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

온라인(On-Line)상 스포츠제품 이용고객의 지각된 위험, 지각된 쇼핑가치, 관계 질, 구매행동과의 구조적 관계

이태용

The structural relationship on the effect of online sport product perceived risk, perceived shopping value, relationship quality and purchase behavior

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

공공스포츠시설 구성원의 셀프리더십과 리더-구성원 교환관계(LMX)가 임파워먼트, 직무만족 및 이직의도와의 구조적관계

이태용

The structural relationship between self leadership, leader-member exchange and empowerment, job satisfaction, turnover intention in the public sports facilities member

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

온라인(On-Line)상 스포츠제품 이용고객의 지각된 위험, 지각된 쇼핑가치, 관계 질, 구매행동과의 구조적 관계

이태용

The structural relationship on the effect of online sport product perceived risk, perceived shopping value, relationship quality and purchase behavior

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

공공스포츠시설 구성원의 셀프리더십과 리더-구성원 교환관계(LMX)가 임파워먼트, 직무만족 및 이직의도와의 구조적관계

이태용

The structural relationship between self leadership, leader-member exchange and empowerment, job satisfaction, turnover intention in the public sports facilities member

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

온라인 스포츠용품 이용고객의 사회적 실재감, 웹사이트 명성, 상호작용성과 고객신뢰, 관계몰입 및 고객충성도와의 구조적 관계

이태용

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (2)
 2. 2002đến2005  (3)
 3. 2006đến2007  (2)
 4. 2008đến2011  (3)
 5. Sau 2011  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 이태용
 2. 정현용
 3. 이병석
 4. Tae Yong Lee
 5. Lee Tae-yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...