skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

중학교 급식 만족도에 영향을 주는 급식 품질 속성 비교 연구

이보숙(Bo Sook Yi)

대한지역사회영양학회지, 2012, Vol.17(4), pp.479-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

중학교 급식 만족도에 영향을 주는 급식 품질 속성 비교 연구 - 연도별 변화 추이를 중심으로 -

이보숙 ; Yi, Bo-Sook

대한지역사회영양학회지 = Korean journal of community nutrition, 2012, Vol.17(4), pp.479-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

어린이급식관리지원센터 지원에 대한 효과 평가

김혜영(Hye Young Kim) ; 양일선(Il Sun Yang) ; 채인숙(In Sook Chae) ; 이보숙(Bo Sook Yi) ; 박문경(Moon Kyung Park)

대한지역사회영양학회지, 2013, Vol.18(3), pp.243-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

서울·경기지역 보육시설 및 유치원 대상 어린이급식관리지원센터 지원 요구도 분석

김수연(Soo Youn Kim) ; 양일선(Il Sun Yang) ; 이보숙(Bo Sook Yi) ; 백승희(Seung Hee Baek) ; 신서영(Seo Young Shin)

대한지역사회영양학회지, 2011, Vol.16(6), pp.730-739 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2010년도 조사대상별 학교급식 만족도 및 급식품질 속성 평가

양일선(Il Sun Yang) ; 이보숙(Bo Sook Yi) ; 박문경(Moon Kyung Park) ; 백승희(Seung Hee Baek) ; 정유선(Yoo Sun Chung)

대한지역사회영양학회지, 2013, Vol.18(5), pp.491-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

초·중·고 학생의 아침식사와 관련된 요인들에 대한 탐색적 연구

이보숙 ; 양일선

대한지역사회영양학회지, February 2006, Vol.11(1), pp.25-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

영양상담실을 방문한 여대생의 생활습관, 체중조절경험 및 신체조성 분석

이보숙 ; 권순형 ; 허채옥

대한지역사회영양학회지, December 2001, Vol.6(5), pp.964-965 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

남자 대학생의 동거 유무에 따른 에너지 섭취와 식습관의 비교

박영숙 ; 이보경 ; 이보숙

대한지역사회영양학회지, June 2003, Vol.8(3), pp.280-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2010년도 조사대상별 학교급식 만족도 및 급식품질 속성 평가

양일선 ; 이보숙 ; 박문경 ; 백승희 ; 정유선 ; 정진이 ; 김윤지 ; 김혜영 ; Yang, Il-Sun ; Yi, Bo-Sook ; Park, Moon-Kyung ; Baek, Seung-Hee ; Chung, Yoo-Sun ; Jeong, Jin-Yi ; Kim, Yoon-Ji ; Kim, Hye-Young

대한지역사회영양학회지 = Korean journal of community nutrition, 2013, Vol.18(5), pp.491-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

서울.경기지역 보육시설 및 유치원 대상 어린이급식관리지원센터 지원 요구도 분석

김수연 ; 양일선 ; 이보숙 ; 백승희 ; 신서영 ; 이해영 ; 박문경 ; 김영신 ; Kim, Soo-Youn ; Yang, Il-Sun ; Yi, Bo-Sook ; Baek, Seung-Hee ; Shin, Seo-Young ; Lee, Hae-Young ; Park, Moon-Kyung ; Kim, Young-Shin

대한지역사회영양학회지 = Korean journal of community nutrition, 2011, Vol.16(6), pp.730-739 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

위탁급식 업체선정에 영향 미치는 요인에 대한 고객사의 중요도 인식 조사

김현아(Kim Hyun-Ah) ; 양일선(Yang Ilsun) ; 이보숙(Yi Bo-Sook) ; 박진영(Park Jin-Young)

한국영양학회지, 2004, Vol.37(5), pp.406-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0367-6463

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

연차별 학교급식 품질 속성 및 전반적인 만족도 분석

이보숙(Yi Bo-Sook) ; 양일선(Yang Il-Sun) ; 박문경(Park Moon-Kyung)

한국영양학회지, 2009, Vol.42(8), pp.770-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0367-6463

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

어린이급식관리지원센터 지원에 대한 효과 평가: 메뉴관리 및 식사다양성

김혜영 ; 양일선 ; 채인숙 ; 이보숙 ; 박문경 ; 김하영 ; 강태석 ; 임동길 ; 이진하 ; 이해영 ; Kim, Hye-Young ; Yang, Il-Sun ; Chae, In-Sook ; Yi, Bo-Sook ; Park, Moon-Kyung ; Kim, Ha-Young ; Kang, Tae-Seok ; Leem, Dong-Gil ; Lee, Jin-Ha ; Lee, Hae-Young

대한지역사회영양학회지 = Korean journal of community nutrition, 2013, Vol.18(3), pp.243-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

남자 대학생의 동거 유무에 따른 에너지 섭취와 식습관의 비교

박영숙 ; 이보경 ; 이보숙

대한지역사회영양학회지 = Korean journal of community nutrition, 2003, Vol.8(3), pp.280-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

경기도지역 학교급식시스템 유형별 생산관리 실태조사 ( Analysis on Production Processes between Conventional and Commissary School Foodservice Systems in Kyunggi-do )

양일선 ; 이진미 ; 이보숙 ; 한경수

대한지역사회영양학회지, May 1997, Vol.2(2), pp.206-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

서울시내 고등학교 위탁급식의 재무성과 분석을 통한 급식비 및 투자비의 적정 수준 산정

양일선 ; 현성원 ; 김현아 ; 신서영 ; 조미나 ; 박수연 ; 차진아 ; 이보숙

韓國營養學會誌 = The Korean journal of nutrition., 2003, Vol.36(5), pp.528-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0367-6463

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

「학교급식 실태조사」를 위한 모형 개발

이해영 ; 이보숙 ; 차진아 ; 함선옥 ; 박문경 ; 이미남 ; 김혜영 ; 강행화 ; 권진욱 ; 정윤희 ; Lee, Hae-Young ; Yi, Bo-Sook ; Cha, Jina ; Ham, Sun-Ok ; Park, Moon-Kyung ; Lee, Mi-Nam ; Kim, Hye-Young ; Kang, Haeng-Hwa ; Kwon, Jin-Wook ; Jeong, Yun-Hui

대한지역사회영양학회지 = Korean journal of community nutrition, 2019, Vol.24(1), pp.60-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

초$\cdot$중$\cdot$고 학생의 아침식사와 관련된 요인들에 대한 탐색적 연구

이보숙 ; 양일선 ; Yi, Bo-Sook ; Yang, Il-Sun

대한지역사회영양학회지 = Korean journal of community nutrition, 2006, Vol.11(1), pp.25-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

계층적 분석 과정을 이용한 학교급식 운영 품질 평가 분야의 중요도 분석

이민아(Lee Min-A) ; 양일선(Yang Il-Sun) ; 이보숙(Yi Bo-Sook) ; 김현아(Kim Hyun-Ah) ; 박소현(Park So-Hyun)

한국영양학회지, 2006, Vol.39(1), pp.74-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0367-6463

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

경기도지역 학교급식시스템 유형별 생산관리 실태조사

양일선 ; 이진미 ; 이보숙 ; 한경수

대한지역사회영양학회지 = Korean journal of community nutrition, 1997, Vol.2(2), pp.206-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (3)
 2. 2003đến2005  (4)
 3. 2006đến2010  (4)
 4. 2011đến2013  (8)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 이보숙
 2. 양일선
 3. 박문경
 4. Yi, Bo-Sook
 5. Park, Moon-Kyung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...