skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 121  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

어린이급식관리지원센터 지원에 대한 효과 평가

김혜영(Hye Young Kim) ; 양일선(Il Sun Yang) ; 채인숙(In Sook Chae) ; 이보숙(Bo Sook Yi) ; 박문경(Moon Kyung Park)

대한지역사회영양학회지, 2013, Vol.18(3), pp.243-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

계층적 분석법(AHP)을 이용한 어린이급식관리지원센터 핵심성과지표(KPI)의 상대적 중요도 분석

정윤희(Yun Hui Jeong) ; 채인숙(In Sook Chae) ; 양일선(Il Sun Yang) ; 김혜영(Hye Young Kim) ; 이해영(Hae Young Lee)

대한지역사회영양학회지, 2013, Vol.18(2), pp.154-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

서울·경기지역 보육시설 및 유치원 대상 어린이급식관리지원센터 지원 요구도 분석

김수연(Soo Youn Kim) ; 양일선(Il Sun Yang) ; 이보숙(Bo Sook Yi) ; 백승희(Seung Hee Baek) ; 신서영(Seo Young Shin)

대한지역사회영양학회지, 2011, Vol.16(6), pp.730-739 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

학교 영양(교)사의 개인적 정서특성이 감정노동에 미치는 영향

조우정(Woo Jong Cho) ; 양일선(Il Sun Yang) ; 최항석(Hang Sok Choi) ; 이해영(Hae Young Lee)

대한지역사회영양학회지, 2011, Vol.16(5), pp.592-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2010년도 조사대상별 학교급식 만족도 및 급식품질 속성 평가

양일선(Il Sun Yang) ; 이보숙(Bo Sook Yi) ; 박문경(Moon Kyung Park) ; 백승희(Seung Hee Baek) ; 정유선(Yoo Sun Chung)

대한지역사회영양학회지, 2013, Vol.18(5), pp.491-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

패밀리 레스토랑 신메뉴에 대한 고객의 기대도와 만족도 분석

이민아 ; 양일선

대한지역사회영양학회지, December 2004, Vol.9(6), pp.734-741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

병원 급식·영양 서비스 질에 영향을 미치는 요인 분석

이소정 ; 양일선

대한지역사회영양학회지, August 2001, Vol.6(3), pp.429-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

초·중·고 학생의 아침식사와 관련된 요인들에 대한 탐색적 연구

이보숙 ; 양일선

대한지역사회영양학회지, February 2006, Vol.11(1), pp.25-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

푸드코트형 산업체 급식소에서의 고객의 메뉴 선택 속성 규명

이해영 ; 안선정 ; 양일선

대한지역사회영양학회지, April 2004, Vol.9(2), pp.183-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

고객지향적 병원 급식서비스 운영을 위한 질 평가 도구 개발 및 적용

이해영(Lee Hae-Young) ; 장승희(Chang Seung-Hee) ; 양일선(Yang Il-Sun)

한국영양학회지, 2004, Vol.37(4), pp.329-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0367-6463

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

방송매체에 나타난 식품영양정보 모니터링

류혜숙(Ryu Hea Sook) ; 양일선(Yang Il-Sun) ; 김현숙(Kim Hyun Sook)

한국영양학회지, 2003, Vol.36(5), pp.508-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0367-6463

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

푸드뱅크(Foodbank) 사업 수혜자의 실태분석 및 이용편익 평가

강혜승 ; 양일선 ; 이영선

대한지역사회영양학회지, April 2003, Vol.8(2), pp.231-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대학 급식소의 식수예측 기법 운영 현황

정라나(Chung Lana) ; 양일선(Yang Il-Sun) ; 백승희(Baek Seung Hee)

한국영양학회지, 2003, Vol.36(9), pp.966-973 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0367-6463

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

고객 인식 분석을 통한 대화급식소의 차별화 전략 모색

양일선 ; 박문경 ; 백승희

대한지역사회영양학회지, December 2001, Vol.6(5), pp.977-978 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

푸드뱅크(Foodbank) 사업에 대한 식품 기탁자의 인식 분석

양일선 ; 강혜승 ; 계승희

대한지역사회영양학회지, August 2002, Vol.7(4), pp.571-577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

메뉴엔지니어링 분석기법의 방법론적 비교·평가

양일선 ; 도현욱 ; 이해영

대한지역사회영양학회지, 2001, Vol.6(5), pp.977-977 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

병원 환자급식 중 일반식과 연식에서 발생되는 잔반의 원인과 손실 분석 ( An Assessment of Factors Affecting Plate Waste and Its Effects in Normal & Soft Diets Provided from Hospital Foodservice )

양일선 ; 김정려 ; 이해영

대한지역사회영양학회지, December 2001, Vol.6(5), pp.830-836 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大學給食所의 食數豫測모델 開發

정라나(La Nai Chung) ; 양일선(Il-Sun Yang) ; 백승희(Seung Hee Baek)

대한지역사회영양학회지, 2003, Vol.8(6), pp.910-918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

어린이집 유아를 위한 영양교육 프로그램의 효과평가

양일선 ; 채인숙 ; 이해영

대한지역사회영양학회지, December 2001, Vol.6(5), pp.958-958 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

학교 영양(교)사의 개인적 정서특성이 감정노동에 미치는 영향

조우정 ; 양일선 ; 최항석 ; 이해영 ; Cho, Woo-Jong ; Yang, Il-Sun ; Choi, Hang-Sok ; Lee, Hae-Young

대한지역사회영양학회지 = Korean journal of community nutrition, 2011, Vol.16(5), pp.592-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 121  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (119)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (13)
 2. 2000đến2001  (15)
 3. 2002đến2003  (36)
 4. 2004đến2006  (39)
 5. Sau 2006  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 양일선
 2. 이해영
 3. 신서영
 4. 박문경
 5. 채인숙

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...