skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moodle학습관리시스템 기반 협동학습모형 개발 및 대학생의 사회적 실재감, 학습동기, 충성도에 미치는 영향

김은주(을지대학교

Development of cooperative learning model based on Moodle learning management system and its impact on social presence, learning motivation, and loyalty of university students

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

추천시스템의 실제 성과와 사용자의 인식이 추천시스템 평가에 미치는 영향

이홍주

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

온라인 쇼핑몰의 의인화 전략 -사회적 실재감 중심으로

박주식

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

소셜미디어 환경에서 트랜잭티브 메모리 역량과 테르티우스 융겐스 성향이 직무성과에 미치는 영향

곽기영

The Effects of Transactive Memory Capability and Tertius Iungens Orientation on Job Performance in the Context of Social Media

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

21세기형 창의적 융합인재 육성을 위한 보급형 첨단 디지털 플레이 그라운드 구축에 관한 연구-Embodied learning을 중심으로

김나영(홍익대학교 ; 김혜영 ; 이현진 ; 김종덕 ; 박화진 ; 김혜선

A Study on the Development of Low Cost Digital Learning Playground for the STEAM Education , intending to develope Children with Interdisciplinary Abilities: the Case of Embodied learning and play

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

사회네트워크 이론을 적용한 모바일 소셜미디어-소비자 관계 모형 연구

서현석

The Study of Modeling about Mobile Social-media and Consumer Relationship Focused on Social Network Theory

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

온라인토론에서 사회적 실재감과 인지적 학습참여의 관계 및 역할

이의길

Roles and Relationships between Social Presence and Cognitive Learning Engagement in Online Discussions

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

추천시스템의 실제 성과와 사용자의 인식이 추천시스템 평가에 미치는 영향에 관한 설문조사

이홍주

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

기업 소셜 미디어(social media)의 감성 커뮤니케이션 전략에 관한 연구 - 메시지와 사용환경의 통합적 프레임웍을 기반으로

한세희

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

기업 소셜 미디어의 감성 커뮤니케이션 전략에 관한 연구를 위한 참고문헌

한세희

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

온라인토론에서 사회적 실재감과 인지적 학습참여의 관계 및 역할

이의길

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

온라인토론에서 사회적 실재감과 인지적 학습참여의 관계 및 역할

이의길

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

온라인토론에서 사회적 실재감과 인지적 학습참여의 관계 및 역할

이의길

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2010  (2)
 3. 2011đến2012  (1)
 4. 2013đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 이의길
 2. 한세희
 3. 이홍주
 4. 곽기영
 5. 김나영(홍익대학교

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...