skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

보육기관에서의 놀이치료가 유아의 문제 행동, 자아지각, 사회적 상호작용 및 놀이치료 과정에서 유아의 반응 변화에 미치는 영향

양선영(Sun Young Yang) ; 한유진(You Jin Han)

아동학회지, 2014, Vol.35(1), pp.95-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-1688

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

대쌍협력 상황에서 나타난 유아의 사회적 상호작용과 과제수행력

서미옥 ; Suh, Mee Ock

兒童學會誌 = Korean journal of child studies, 2003, Vol.24(3), pp.15-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-1688

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIDS 예방교육을 통한 양호교사의 지식 및 태도 변화 ( Changes of Nurse-Teachers` Knowledge and Attitudes toward AIDS by Education )

강영실 ; Young Sil Kang ; 오현숙 ; Hyun Sook Oh

지역사회간호학회지, 1996, Vol.7(2), p.349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

가정 맥락에서 유아의 사회적 상황에 대한 개념과 어머니의 반응인식

부성숙(Sung Sook Pu) ; 김희진(Hee Jin Kim)

아동학회지, 2007, Vol.28(6), pp.135-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-1688

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2세 영아의 어머니와 보육교사에 대한 복합 애착과 사회,정서적 행동

신지연(Ji Youn Shin) ; 최석란(Suk Ran Choi)

아동학회지, 2005, Vol.26(1), pp.137-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-1688

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

사회적 연결망의 연구동향과 공간적 함의

이철우(Chul-Woo Lee) ; 박상민(Sahng-Min Park)

社會科學, 1998, Vol.10, pp.163-194

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

판타지 드라마 주인공의 초현실적 능력과 몰입

임인재(In Jae Lim) ; 나은영(Eun-Yeong Na) ; 김승현(Seung Hyun Kim)

언론정보연구, 2019, Vol.56(2), pp.290-329

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

여행패키지 상품구매의 새로운 경향: 소셜커머스의 허와 실

김민철(한양대학교)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

소집단 논변활동에서 학생의 참여에 따른 의미 형성 과정 이해

박지영(서울대학교)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

탐구 수업에서의 학생들의 참여를 강조한 협력적 소집단 논변활동 프로그램 개발과 적용

김희백(서울대학교)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

드라마 시청과 낭만적 신념, 그리고 연인관계 ; Romantic TV viewing and romantic relationships

진보래(연세대학교)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

SNS에서 글쓰기와 읽기가 미치는 심리․사회적 영향 ; The psychological and social effects of SNS writing and reading

장현미(서울대학교)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

전문가 그룹의 소셜 네트워크 분석

김인재(동국대학교)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

다문화가정 학생을 위한 통합 체육수업 모형 개발

고문수(경인교육대학교)

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

유아들의 사회적 상호작용에서 나타나는 협동과 경쟁

김희태(한국방송통신대학교)

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

상징적 상호작용주의와 정신장애의 이해

김문근(대구대학교)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (2)
 2. 2003đến2005  (2)
 3. 2006đến2007  (3)
 4. 2008đến2012  (4)
 5. Sau 2012  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 김문근
 2. Choi, Suk Ran
 3. Shin, Ji Youn
 4. 강영실
 5. Kang, Young-Sil

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...