skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

병원 진료에 대한 환자들의 참여 경험

정수진(Chung, Soojin) ; 황지인(Hwang, Jee-In)

간호행정학회지, 2017, Vol.23(5), pp.504-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

병태생리학 수업에서의 개념도 적용 경험에 관한 질적 내용분석

안경주

기초간호자연과학회지 30 November 2015, Vol.17(4), pp.356-362

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

말기 암 환자 가족이 경험하는 어려움에 관한 내용분석 ( Content Analysis of Difficulties in Families with Terminal Cancer Patients )

강경아 ; Kyung Ah Kang ; 김신정 ; Shin Jeong Kim

지역사회간호학회지, 2005, Vol.16(3), p.270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

정책평가 윤리강령에 대한 연구 ; Code of Ethics for Policy Evaluation

박홍윤(한국교통대학교)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국 청소년이 지각하는 긍정적인 정치가 상 분석 ; The Analysis of Positive Politician‘s Image as Perceived by Korean Adolescents

박희현(동신대학교)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

미디어의 강력범죄보도가 대중의 인식 및 형사정책에 미치는 영향에 관한 연구 ; Media Coverage and its Impact on Pubic Perception and Criminal Policy

이재영(세한대학교)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

스포츠잡지의 광고 내용분석 : 1970년부터 2010년까지 골프잡지를 중심으로 ; A Content Analysis of Sport Magazine Advertisements : Focused on Golf Magazines from 1970 to 2010 Years

김선정(성신여자대학교)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

관광분야 종사원의 직무만족 관련변인의 메타분석 ; A Meta-Analysis of Hospitality Employee's Job Satisfactions

박희석(남서울대학교)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

디지털 공간에 구성되는 노스탤지어의 사회적 리얼리티 ; The Social Reality of Nostalgia Created in Cyber Space

윤희진(인하대학교)

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

다매체시대 국내 통일관련 방송 프로그램의 유형화 연구

박주연(한국외국어대학교)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

SNS(Social Network Service)기반 협동학습 모형 개발 및 적용 연구 ; The development and application of SNS(Social Network Service) based cooperative learning model

김명랑(성신여자대학교)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

TV 드라마에 나타난 입양인의 이미지에 대한 연구 ; A Study on the Image of Adoptees in Korean Soap Opera

안재진(숙명여자대학교)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

한류보도와 문화홍보: 독일 언론의 한류 보도 프레임 분석 ; Reporting on Hallyu and Cultural Public Relations: Analysis of News Frame on Hallyu in German Media

남일우(강원대학교)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

국내 주민참여 연구의 내용분석: 학제 간 접근

유경화(전남대학교)

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

초등학교 여가교육 현황분석을 통한 여가교육 방향제시 ; Analysis of leisure education trends in elementary school

김매이(고려대학교)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

토론 유형에 따른 반박 전략

육영주(한양대학교)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

도서관 공간 활용의 효율성 제고를 위한 이용 패턴분석에 관한 연구 ; Analysis of Library Space Use Patterns to Determine its Optimum Utilization

박성재(한성대학교)

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

부정적인 소비자 브랜드 루머에 관한 연구 : 소비자의 루머 인식과 확산 요인

이원준(청주대학교)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (9)
 2. 2008đến2009  (6)
 3. 2010đến2011  (7)
 4. 2012đến2014  (16)
 5. Sau 2014  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 장덕선
 2. 박주연
 3. 허정훈
 4. 유경화
 5. 이인화

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...