skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 162  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
2008년 5차 월례발표회
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

2008년 5차 월례발표회

유현석

Toàn văn sẵn có

2
2008년 한국세계지역학회-인류사회재건연구원-세계한상문화연구단 공동학술대회
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

2008년 한국세계지역학회-인류사회재건연구원-세계한상문화연구단 공동학술대회

유현석

Toàn văn sẵn có

3
2006년도 월례발표회
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

2006년도 월례발표회

홍기준 ; 손혁상 ; 김희강 ; 송경재 ; 조희원 ; 장준호 ; 조효제

Toàn văn sẵn có

4
2007 한국학세계대회 인류사회재건 패널
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

2007 한국학세계대회 인류사회재건 패널

유현석

Toàn văn sẵn có

5
2007년 캐나다대사관 공동학술회의
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

2007년 캐나다대사관 공동학술회의

유현석

Toàn văn sẵn có

6
2007년 한국정치학회 추계학술회의
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

2007년 한국정치학회 추계학술회의

유현석

Toàn văn sẵn có

7
2006년 태국 출라콩대학 공동학술대회
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

2006년 태국 출라콩대학 공동학술대회

유현석

Toàn văn sẵn có

8
2006년 한국세계지역학회-경희대학교 인류사회재건연구원 공동학술대회
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

2006년 한국세계지역학회-경희대학교 인류사회재건연구원 공동학술대회

유현석

Toàn văn sẵn có

9
2007년 월례발표회
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

2007년 월례발표회

유현석

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

인도네시아-말레이시아의 문화유산 갈등: 하나의 뿌리, 두 국민

이지혁

The Cultural Conflicts between Indonesia and Malaysia: One Root, Two Nations

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

[낱장자료] 학술대회 발표자료_국민 정체성과 지역 정체성 사이에서 - 이탈리아 알토 아디제 지방의 경우

이경일

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

[낱장자료] 학술대회 발표자료_파시스트 체제 하의 알토 아디제 - 이탈리아화 과정

이경일

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

[낱장자료] 학술대회 발표자료_이탈리아 내 독일어 사용자들의 시련 - 제2차 세계대전기 알토 아디제 지방을 중심으로

이경일

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

중국 현대국가 형성에 관한 담론 연구

장윤미

A Study on the Discourse of the Formation of Nation-State in China

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

근대적 공론장과 국민국가의 모색 : 「독립신문」사설을 중심으로

장명학

The Modern Public Sphere and Nation-State Building in Korea : Focusing on the Editorial of The Independence

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

한민족다문화 삶의 역사 이야기 : 만남과 나눔

정병호(한양대학교 ; 양한순 ; Park Christian Joon

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

제국일본과 海外神社 : 神職의 이동과 신사정책의 변용을 중심으로

한현석

Empire of Japan and Shrines overseas : Focused on transfer of Shinto priests and changes of Shrine policies(1876-1945)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

네트워크 권력 시대의 전쟁과 국민국가의 위기

홍태영

Wars of the era network power and crisis of nation-state

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

일본 고전문학의 근대 대중화 양상과 국민동화 -시마즈히사모토(島津久基)의『일본국민동화12강』을 중심으로

조은애

The Modern Populization of the Classical Literature -With a Focus on Hisamoto Simazu『Lectureof twelve:the japanese fairy tales for nation』

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

<제국신문>에 나타난 세계 인식의 변주와 소설적 재현 양상 연구

김현주

The Study on the Change of World-consciousness and its Novelistic Reproduction Aspects appeared in “Chekuk Sinmun(The Journal of Empire)”

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 162  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (5)
 2. 1972đến2001  (7)
 3. 2002đến2006  (40)
 4. 2007đến2013  (55)
 5. Sau 2013  (35)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (161)
 2. Japanese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 유현석
 2. 홍태영
 3. 이광수
 4. 김은중
 5. 이경일

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...