skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

관계몰입과 운송서비스 간의 관계에 대한 내부지향성과 시장지향성의 중재효과분석: 국제운송주선인에 대한 연구

배희성

The Moderating Effects of Internal Orientation and Market Orientation on the Relationships between Relationship Commitment and Transportation Service: An Approach to International Freight Forwarders

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

동반성장 활동의 기업 간 효과와 기업 내 확산에 관한 실증분석- 협력적 공급사슬관리와 공급사슬통합의 관점

김경태

Empirical study on inter-firm effect and intra-firm diffusion of Win-Win growth culture- the perspective of collaborative supply chain management and supply chain integration

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

글로벌 공급사슬관리를 위한 항만물류기업의 시장지향성이 관계몰입과 관계효과성에 미치는 영향

배희성

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

[학술논문] 소비자의 고객신뢰와 사이트밀착도, 몰입이 웹사이트충성도에 미치는 영향

이옥희

Effect of Trust, Stickiness, and Relationship Commitment on Website Loyalty

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

[학술논문] 인터넷 쇼핑몰 이용자의 가상점포 평가기준에 따른 관계몰입이 미래행동의도에 미치는 영향

고은경 ; 이선재

The Effect of Relationship Commitment on the Customer`s Future Behavioral Intention Related to the Criteria of Evaluating Cyber Stores in Internet Shopping Malls

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

상업스포츠시설 서비스제공자의 운동지원이 관계의 질, 관계몰입 및 운동참가지속에 미치는 영향

김경식

The Influence of Exercise's Support of Service Provider on the Relationship Quality, Commitment and Adherence of Exercise Participation at Commercial Sport Facilities

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

상업스포츠시설 소비자의 운동참가지속 구조모델 분석

김경식

The Structural Equation Modeling Analysis on the Exercise Adherence o the Consumer at the Commercial Sport Facilities

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

상업스포츠시설 서비스제공자의 운동지원이 관계의 질, 관계몰입 및 운동참가지속에 미치는 영향

김경식

The Influence of Exercise's Support of Service Provider on the Relationship Quality, Commitment and Adherence of Exercise Participation at Commercial Sport Facilities

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

상업스포츠시설 서비스제공자의 운동지원이 관계의 질, 관계몰입 및 운동참가지속에 미치는 영향-중간보고서

김경식

The Influence of Exercise's Support of Service Provider on the Relationship Quality, Commitment and Adherence of Exercise Participation at Commercial Sport Facilities

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

3PL서비스품질, 파트너십 속성, 그리고 공급사슬성과 간의 구조적 관계에 관한 설문조사

박이숙

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

호텔레스토랑 이용고객의 관계품질이 행동의도에 미치는 영향 관계에 대한 설문조사

채신석

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2008  (3)
 3. 2009đến2010  (1)
 4. 2011đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 김경식
 2. 배희성
 3. 채신석
 4. 이선재
 5. 이태용

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...