skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Short-term intravenous interferon therapy for chronic hepatitis B - Short-term intravenous interferon therapy for chronic hepatitis B
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short-term intravenous interferon therapy for chronic hepatitis B - Short-term intravenous interferon therapy for chronic hepatitis B

Hiroaki ; Okushin ; Toru ; Ohnishi ; Kazuhiko ; Morii ; Koichi ; Uesaka ; Shiro ; Yuasa

世界胃肠病学杂志:英文版 - World Journal of Gastroenterology, 2008, Vol.14(19), pp.3038-3043 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-9327

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...