skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.992  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
钼酸铵在大荔县沙苑区花生底施的试验初报
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

钼酸铵在大荔县沙苑区花生底施的试验初报

贺丽洁

陕西农业科学 - Shaanxi Journal of Agricultural Sciences, 2014, Vol.60(01), pp.38-39

ISSN: 0488-5368

Truy cập trực tuyến

2
钼肥对晒红烟产量和品质的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

钼肥对晒红烟产量和品质的影响

贺听听 ; 符云鹏 ; 李宝宝 ; He Tingting;Fu Yunpeng;Li Baobao;School of Tobacco Sciences,Henan Agricultural University/National Tobacco Cultivation & Physiology &Biochemistry Research Center;Hubei China Tobacco Industry Co.,Ltd.

山东农业科学 - Shandong Agricultural Sciences, 2016, Issue 11, pp.85-88

ISSN: 1001-4942

Truy cập trực tuyến

3
钼磷配合施用对甘蓝型油菜产量和子粒品质的影响 - Interactive effects of molybdenum and phosphorus fertilizers on grain yield and quality of Brassica napus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

钼磷配合施用对甘蓝型油菜产量和子粒品质的影响 - Interactive effects of molybdenum and phosphorus fertilizers on grain yield and quality of Brassica napus

刘红恩 ; 胡承孝 ; 聂兆君 ; 孙学成 ; 谭启玲 ; LIU Hong-en, HU Cheng-xiao , NIE Zhao-jun , SUN Xue-cheng , TAN Qi-ling College of Resources and Enviroment/Microelements Research Centre of Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China ; 2 College of Resources and Environment of Henan Agricultural University/Engineering and Technology Research Center of Agricultural Resources and Environment of Universities of Henan Province, Zhengzhou 450002, China )

植物营养与肥料学报 - Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2012, Vol.18(03), pp.678-688

ISSN: 1008-505X

Truy cập trực tuyến

4
钼含量与家兔生长性能相关性研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

钼含量与家兔生长性能相关性研究

王妍月 ; Wang Yanyue

饲料工业 - Feed Industry, 2015, Issue 19, pp.47-49

ISSN: 1001-991X

Truy cập trực tuyến

5
钼镉联合胁迫对山羊组织和器官中微量元素含量的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

钼镉联合胁迫对山羊组织和器官中微量元素含量的影响

彭梦华 ; 王琦 ; 曹华斌 ; 张彩英 ; 胡国良 ; 郭小权 ; 庄煜 ; 庄智明 ; 顾小龙 ; 彭成诚 ; PNEG Meng-hua;WANG Qi;CAO Hua-bin;ZHANG Cai-ying;HU Guo-liang;GUO Xiao-quan;ZHUANG Yu;ZHUANG Zhi-ming;GU Xiao-long;PENG Cheng-cheng;Institute of Animal Population Disease Surveillance and Prevention & Control of Jiangxi Agricultural University;Nanchang Police Dog Base of the Ministry of Public Security

中国兽医学报 - Chinese Journal of Veterinary Science, 2015, Issue 01, pp.140-145

ISSN: 1005-4545

Truy cập trực tuyến

6
钼胁迫对烟草含钼酶和碳氮代谢关键酶的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

钼胁迫对烟草含钼酶和碳氮代谢关键酶的影响

武丽 ; 张西仲 ; 唐兴贵 ; 罗倩茜 ; 李余湘 ; 左业华 ; 叶文玲 ; WU Li;ZHANG Xizhong;TANG Xinggui;LUO Qianqian;LI Yuxiang;ZUO Yehua;YE Wenling;College of Agronomy,Anhui Agricultural University;Qiannan Tobacco Company

核农学报 - Acta Agriculturae Nucleatae Sinica, 2015, Issue 12, pp.2385-2393

ISSN: 1000-8551

Truy cập trực tuyến

7
高频超声及钼靶X线检查在乳腺癌诊断中的应用价值
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高频超声及钼靶X线检查在乳腺癌诊断中的应用价值

尹益民 ; 任晓萍 ; 潘文倩 ; 艾红

西安交通大学学报:医学版 - Journal of Xi‘an Jiaotong University:Medical Sciences, 2012, Issue 05, pp.572-575

ISSN: 1671-8259

Truy cập trực tuyến

8
钼肥对套作大豆干物质积累与分配及产量的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

钼肥对套作大豆干物质积累与分配及产量的影响

闫艳红 ; 陈忠群 ; 王小春 ; 雍太文 ; 刘卫国 ; 杨文钰

中国油料作物学报 - Chinese Journal of Oil Crop Sciences, 2015, Issue 01, pp.72-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-9084

Truy cập trực tuyến

9
甲醛对人造板胶黏剂生产和质量的影响 - Effect of Formaldehyde on Production and Quality of Adhesives for Wood-based Panels
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

甲醛对人造板胶黏剂生产和质量的影响 - Effect of Formaldehyde on Production and Quality of Adhesives for Wood-based Panels

弗雷德里克·瑞兹 ; 张华民 ; Fredrik Rietz, ZHANG Hua-min

木材工业 - China Wood Industry, 2016, Vol.30(02), pp.62-64

ISSN: 1001-8654

Truy cập trực tuyến

10
钼、硒单施及配施对盐胁迫下小白菜生长的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

钼、硒单施及配施对盐胁迫下小白菜生长的影响

张木 ; 胡承孝 ; 孙学成 ; 谭启玲 ; 赵小虎 ; 张晓栋 ; ZHANG Mu;HU Cheng-xiao;SUN Xue-cheng;TAN Qi-ling;ZHAO Xiao-hu;ZHANG Xiao-dong;Micro-element Research Center,Huazhong Agricultural University;Agricultural Resources and Environmental Institute,Guangdong Academy of Agricultural Sciences

华中农业大学学报 - Journal of Huazhong Agricultural University, 2014, Issue 05, pp.50-56

ISSN: 1000-2421

Truy cập trực tuyến

11
不同钼水平对断奶仔猪生长性能及血液相关激素的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

不同钼水平对断奶仔猪生长性能及血液相关激素的影响

王珅 ; 毕聪明 ; 黎煜枫 ; 梁军生 ; 肖银霞

饲料研究 - Feed Research, 2014, Issue 17, pp.87-89

ISSN: 1002-2813

Truy cập trực tuyến

12
钼中毒对绵羊机体抗氧化能力的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

钼中毒对绵羊机体抗氧化能力的影响

周惠萍 ; 罗晓婷 ; 马卫静 ; 陈瑛 ; 贺建忠

畜牧与兽医 - Animal Husbandry & Veterinary Medicine, 2013, Issue 02, pp.79-81

ISSN: 0529-5130

Truy cập trực tuyến

13
热研2号柱花草接种不同根瘤菌最适钼浓度的研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

热研2号柱花草接种不同根瘤菌最适钼浓度的研究

董荣书 ; 张洁 ; 陈志坚 ; 白昌军 ; 丁西朋 ; 王文强 ; 刘国道 ; DONG Rongshu;ZHANG Jie;CHEN Zhijian;BAI Changjun;DING Xipeng;WANG Wenqiang;LIU Guodao;Tropical Crops Genetic Resources Institute,Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences/Key Laboratory of Crop Gene Resources and Germplasm Enhancement in Southern...

热带生物学报 - Journal of Tropical Biology, 2017, Issue 02, pp.203-208

ISSN: 1674-7054

Truy cập trực tuyến

14
钼对镉胁迫下山羊红细胞膜抗氧化功能和肝XOD基因转录的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

钼对镉胁迫下山羊红细胞膜抗氧化功能和肝XOD基因转录的影响

顾小龙 ; 王琦 ; 曹华斌 ; 张彩英 ; 庄煜 ; 胡国良 ; 郭小权 ; 黄爱民 ; GU Xiao-long;WANG Qi;CAO Hua-bin;ZHANG Cai-ying;ZHUANG Yu;HU Guo-liang;GUO Xiao-quan;HUANG Ai-min;Institute of Animal Population Health,Jiangxi Agricultural University

畜牧兽医学报 - Chinese Journal of Animal and Veterinary Sciences, 2014, Issue 10, pp.1726-1732

ISSN: 0366-6964

Truy cập trực tuyến

15
钼对小鼠睾丸NO含量及ATPase活性的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

钼对小鼠睾丸NO含量及ATPase活性的影响

林霖 ; 任洪涛 ; 张才 ; 李健 ; 王宏伟 ; 杨自军

江苏农业科学 - Jiangsu Agricultural Sciences, 2014, Vol.42(08), pp.195-196

ISSN: 1002-1302

Truy cập trực tuyến

16
不同施钼方式对烤烟香气成分的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

不同施钼方式对烤烟香气成分的影响

郭晓惠 ; 贺方云 ; 张纪利 ; 金亚波 ; 何楷 ; 白森 ; 李章海 ; 韦建玉

江苏农业科学 - Jiangsu Agricultural Sciences, 2013, Vol.41(04), pp.99-100

ISSN: 1002-1302

Truy cập trực tuyến

17
施钼对烟草香气成分含量的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

施钼对烟草香气成分含量的影响

黄泰松 ; 张纪利 ; 金亚波 ; 韦建玉 ; 白森 ; 李章海 ; 徐增汉

江苏农业科学 - Jiangsu Agricultural Sciences, 2012, Vol.40(06), pp.94-95

ISSN: 1002-1302

Truy cập trực tuyến

18
钒钼黄比色法测定植物源性食品中磷的含量
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

钒钼黄比色法测定植物源性食品中磷的含量

段彬伍 ; 徐霞 ; 何小嫣 ; 谢黎虹 ; 朱智伟

中国稻米 - China Rice, 2012, Vol.18(04), pp.48-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-8082

Truy cập trực tuyến

19
稀土离子共掺杂的钼酸钙发光材料的合成与光谱性质
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

稀土离子共掺杂的钼酸钙发光材料的合成与光谱性质

武文 ; 宣亚文 ; 肖利娜 ; 杨志广 ; 朱灿灿 ; 谢建平

光谱学与光谱分析 - Spectroscopy and Spectral Analysis, 2017, Issue 01, pp.32-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593

Truy cập trực tuyến

20
一种Strandberg型钼多酸的结构及光催化性能研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种Strandberg型钼多酸的结构及光催化性能研究

黄晓辉 ; 陈义平 ; HUANG Xiao-hui;CHEN Yi-ping;Institute of Design and Application of Advanced Crystal Materials,College of Chemistry,Fuzhou University;Department of Chemistry,Ningde Normal University

光谱学与光谱分析 - Spectroscopy and Spectral Analysis, 2016, Issue S1, pp.391-392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.992  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.060)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (37)
 2. 1991đến1996  (289)
 3. 1997đến2002  (510)
 4. 2003đến2009  (871)
 5. Sau 2009  (1.285)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1.   (839)
 2. 钼肥  (149)
 3. 二硫化钼  (112)
 4. 晶体结构  (104)
 5. 产量  (104)
 6. 催化剂  (101)
 7. 合成  (97)
 8. Molybdenum  (86)
 9. 测定  (84)
 10.   (82)
 11.   (82)
 12.   (80)
 13.   (77)
 14. 分光光度法  (77)
 15. 钼酸盐  (69)
 16. 甲烷  (68)
 17.   (61)
 18. Crystal Structure  (51)
 19. 氧化铝  (47)
 20. 品质  (47)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. LI  (86)
 2. WANG  (65)
 3. Zhang  (60)
 4. LIU  (49)
 5. 胡承孝  (38)
 6. Wei  (32)
 7. 杨自军  (31)
 8. 谭启玲  (28)
 9. 林勵吾  (23)
 10. 孙学成  (23)
 11. 徐奕德  (21)
 12. Zhi  (21)
 13. 李章海  (19)
 14. Yan  (19)
 15. 张才  (18)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (527)
 2. English  (195)
 3. Chamorro  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI
 2. WANG
 3. Zhang
 4. LIU
 5. 胡承孝

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...