skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 91.616  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
基于AHP的软件过程改进方法研究 - Research on software process imporement method based on AHP
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于AHP的软件过程改进方法研究 - Research on software process imporement method based on AHP

王养廷 ; 王亚楠 ; WANG Yang-ting, WANG Ya-nan

制造业自动化 - Manufacturing Automation, 2013, Vol.35(02), pp.149-152

ISSN: 1009-0134

Toàn văn sẵn có

2
《能源法》制度设计的困惑与出路
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《能源法》制度设计的困惑与出路

肖国兴

法学 - Law Science, 2012, Issue 08, pp.3-14

ISSN: 1000-4238

Toàn văn sẵn có

3
Preface - Preface
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface - Preface

中国化学工学报:英文版 - Chinese Journal of Chemical Engineering, 2017, Vol.25(08), pp.I0001-I0002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-9541

Toàn văn sẵn có

4
肝纤维化逆转的病理评估
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

肝纤维化逆转的病理评估

王冰琼 ; 孙亚朦 ; 尤红 ; 邵晨 ; 王泰龄

临床肝胆病杂志, 2017, Issue 03, pp.435-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-5256

Toàn văn sẵn có

5
Ethylene Biology Blooms from Fundamenta Research to Postharvest Applications - Ethylene Biology Blooms from Fundamenta Research to Postharvest Applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethylene Biology Blooms from Fundamenta Research to Postharvest Applications - Ethylene Biology Blooms from Fundamenta Research to Postharvest Applications

Ziqiang ; Zhu ; Ziqiang ; Xian ; Hongwei ; Guo ; Zhengguo ; Li

分子植物:英文版 - Molecular Plant, 2016, Issue 01, pp.187-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2052

Toàn văn sẵn có

6
Toward a Molecular Understanding of Plant Hormone Actions - Toward a Molecular Understanding of Plant Hormone Actions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Molecular Understanding of Plant Hormone Actions - Toward a Molecular Understanding of Plant Hormone Actions

分子植物:英文版 - Molecular Plant, 2016, Issue 01, pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2052

Toàn văn sẵn có

7
随机振荡环境下均值、容差及使用寿命的优化设计
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

随机振荡环境下均值、容差及使用寿命的优化设计

张斌 ; 费文龙 ; 杨洲木

统计与决策, 2016, Issue 04, pp.25-28

ISSN: 1002-6487

Toàn văn sẵn có

8
过程方向的热力学判据及其在有功参与过程中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

过程方向的热力学判据及其在有功参与过程中的应用

任聚杰 ; 郭子成

河北科技大学学报 - Journal of Hebei University of Science and Technology, 2012, Issue 01, pp.1-5

ISSN: 1008-1542

Toàn văn sẵn có

9
《翻译过程研究的方法与策略》介绍
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《翻译过程研究的方法与策略》介绍

李占喜

外语教学与研究:外国语文双月刊 - Foreign Language Teaching and Research, 2012, Vol.44(05), pp.789-793

ISSN: 1000-0429

Toàn văn sẵn có

10
战略过程的研究进路与论争:一个回溯与检视
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

战略过程的研究进路与论争:一个回溯与检视

韵江

管理世界 - Management World, 2011, Issue 11, pp.142-163

ISSN: 1002-5502

Toàn văn sẵn có

11
直觉与逻辑在主体中的原始统一性和能动创造性
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

直觉与逻辑在主体中的原始统一性和能动创造性

照日格图

江汉论坛 - Jianghan Tribune, 2012, Issue 03, pp.92-94

ISSN: 1003-854X

Toàn văn sẵn có

12
当代资本主义劳动过程理论:三种代表性表述
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

当代资本主义劳动过程理论:三种代表性表述

谢富胜

马克思主义与现实 - Marxism & Reality, 2012, Issue 05, pp.42-49

ISSN: 1004-5961

Toàn văn sẵn có

13
过程民主文化思维论略——一种新的中国民主文化思维方式的内涵、框架和依据
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

过程民主文化思维论略——一种新的中国民主文化思维方式的内涵、框架和依据

袁聚录

湖北社会科学 - Social Sciences in Hubei, 2012, Issue 03, pp.21-24

ISSN: 1003-8477

Toàn văn sẵn có

14
Testing long memory based on a discretely observed process - Testing long memory based on a discretely observed process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing long memory based on a discretely observed process - Testing long memory based on a discretely observed process

LIU ; Guang ; ; ; ying ; ZHANG ; Xin ; ; ; sheng ; ZHANG ; Shi ; ; ; bin

高校应用数学学报:英文版(B辑) - Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities, 2016, Issue 03, pp.253-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-1031

Toàn văn sẵn có

15
国外政府制定公共政策的对比分析及其对中国的启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

国外政府制定公共政策的对比分析及其对中国的启示

荆林波 ; ; ; 奚祺海

国外社会科学 - Social Sciences Abroad, 2017, Issue 06, pp.38-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4777

Toàn văn sẵn có

16
ZOOLOGICAL RESEARCH EDITORIAL BOARD - ZOOLOGICAL RESEARCH EDITORIAL BOARD
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZOOLOGICAL RESEARCH EDITORIAL BOARD - ZOOLOGICAL RESEARCH EDITORIAL BOARD

动物学研究 - Zoological Research, 2013, Vol.34(02), pp.F0004-F0004 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-5853

Toàn văn sẵn có

17
旅游发展背景下民族手工艺企业家创业过程研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

旅游发展背景下民族手工艺企业家创业过程研究

徐红罡 ; 唐周媛

西南民族大学学报:人文社会科学版 - Journal of Southwest University for Nationalities, 2014, Issue 09, pp.124-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-3926

Toàn văn sẵn có

18
SPC/EPC整合下自相关过程监测方法研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPC/EPC整合下自相关过程监测方法研究

王秀红

制造业自动化 - Manufacturing Automation, 2013, Vol.35(04), pp.37-41

ISSN: 1009-0134

Toàn văn sẵn có

19
作为世界观的计算及其认知必然性评《计算主义——一种新的世界观》
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

作为世界观的计算及其认知必然性评《计算主义——一种新的世界观》

王东

自然辩证法研究 - Studies In Dialectics of Nature, 2014, Vol.30(02), pp.127-128

ISSN: 1000-8934

Toàn văn sẵn có

20
论《资本论》的经济危机理论体系——兼论社会主义与市场经济的兼容性
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论《资本论》的经济危机理论体系——兼论社会主义与市场经济的兼容性

裴小革

经济学动态 - Economics Information, 2013, Issue 09, pp.27-36

ISSN: 1002-8390

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 91.616  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11.260)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (577)
 2. 1963đến1979  (661)
 3. 1980đến1991  (11.084)
 4. 1992đến2004  (16.749)
 5. Sau 2004  (62.545)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. 教学过程  (6.333)
 2. 生产过程  (5.424)
 3. 学习过程  (4.043)
 4. 过程  (2.008)
 5. 学生  (1.280)
 6. 应用  (1.227)
 7. 加工过程  (1.117)
 8. 过程控制  (1.085)
 9. 工作过程  (1.060)
 10. 形成过程  (814)
 11. 教育过程  (717)
 12. 过程管理  (627)
 13. 发育过程  (351)
 14. 政策过程  (191)
 15. 过程模型  (176)
 16. 创业过程  (169)
 17. 创新过程  (165)
 18. 政治过程  (146)
 19. 过程哲学  (127)
 20. 生物过程  (114)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. LI  (956)
 2. WANG  (871)
 3. ZHANG  (747)
 4. Liu  (599)
 5. Chen  (469)
 6. Yang  (430)
 7. Yu  (319)
 8. Xu  (296)
 9. Wu  (283)
 10. Feng  (233)
 11. Guo  (216)
 12. Zheng  (184)
 13. Hui  (171)
 14. Jian  (164)
 15. J  (77)
 16. David  (30)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (6.558)
 2. English  (1.311)
 3. Japanese  (86)
 4. Korean  (5)
 5. Portuguese  (2)
 6. Spanish  (2)
 7. Italian  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI
 2. WANG
 3. ZHANG
 4. Liu
 5. Chen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...