skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
缅甸资源民族主义及其影响研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

缅甸资源民族主义及其影响研究

罗圣荣 ; 安东程

世界 - World Ethno-National Studies, 2016, Issue 04, pp.48-54

ISSN: 1006-8287

Toàn văn sẵn có

2
资源民族主义与中国在拉丁美洲的投资安全
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

资源民族主义与中国在拉丁美洲的投资安全

王双

拉丁美洲研究 - Latin American Studies, 2015, Issue 05, pp.41-47

ISSN: 1002-6649

Toàn văn sẵn có

3
资源民族主义的全球化及其影响 - Global Resource Nationalism and Its Influence
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

资源民族主义的全球化及其影响 - Global Resource Nationalism and Its Influence

张建新 ; Zhang Jianxin

社会科学 - Journal of Social Sciences, 2014, Issue 02, pp.19-27

ISSN: 0257-5833

Toàn văn sẵn có

4
非洲自主发展能力变化的矿业视角分析 - On the Changing of Mining Independent Development Capacity in Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

非洲自主发展能力变化的矿业视角分析 - On the Changing of Mining Independent Development Capacity in Africa

杨宝荣 ; Yang Baorong

西亚非洲 - West Asia and Africa, 2014, Issue 05, pp.144-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-7122

Toàn văn sẵn có

5
能源安全视域下的光伏清洁利用:国际动态与中国出路 - International Trend and China' s Outlet of Clean Use of Photovoltaic Resources from the Perspective of Energy Security
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

能源安全视域下的光伏清洁利用:国际动态与中国出路 - International Trend and China' s Outlet of Clean Use of Photovoltaic Resources from the Perspective of Energy Security

冯楚建 ; 陈宏波 ; FENG Chujian1,2, CHEN Hongho3

科技管理研究 - Science and Technology Management Research, 2017, Issue 09, pp.52-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-7695

Toàn văn sẵn có

6
对拉美油气政治风险的几点评估
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对拉美油气政治风险的几点评估

孙洪波

国际石油经济 - International Petroleum Economics Monthly, 2012, Issue 08, pp.21-27

ISSN: 1004-7298

Toàn văn sẵn có

7
能源博弈与互依共存
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

能源博弈与互依共存

约瑟夫·斯坦尼斯劳(Joseph ; A.Stanislaw)

国际石油经济 - International Petroleum Economics Monthly, 2008, Issue 10, pp.18-25

ISSN: 1004-7298

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 张建新
  2. FENG Chujian1,2, CHEN Hongho3
  3. 罗圣荣
  4. 孙洪波
  5. 约瑟夫·斯坦尼斯劳(Joseph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...