skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
从语气理论角度看大学英语教师课堂话语的人际和谐
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从语气理论角度看大学英语教师课堂话语的人际和谐

蔡敏

东南大学学报:哲学社会科学版 - Journal of Southeast University(Philosophy and Social Science), 2015, Issue S2, pp.154-157

ISSN: 1671-511X

Truy cập trực tuyến

2
高校英语课堂话语语料库的构建思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校英语课堂话语语料库的构建思考

李佳 ; ; ; 韩慧中 ; ; ; 李凯云

思想战线 - The Ideological Front(Yunnan University's Journal of Social Sciences), 2011, Issue S1, pp.386-387

ISSN: 1001-778X

Truy cập trực tuyến

3
批评性话语分析视阈下的英语教师课堂话语研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

批评性话语分析视阈下的英语教师课堂话语研究

王英华 ; 宋艳萍

湖南社会科学 - Hunan Social Sciences, 2014, Issue 02, pp.256-257

ISSN: 1009-5675

Truy cập trực tuyến

4
课堂话语研究方法述评
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

课堂话语研究方法述评

冯江鸿

研究 - Foreign Languages Research, 2012, Issue 05, pp.49-55

ISSN: 1005-7242

Truy cập trực tuyến

5
陕西省农村英语教师课堂话语分析研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

陕西省农村英语教师课堂话语分析研究

王雨

教育与职业 - Education and Vocation, 2012, Issue 21, pp.58-59

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

6
思想政治课堂中师生话语权的失衡现象与理性重构
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

思想政治课堂中师生话语权的失衡现象与理性重构

李振秋

教育与职业 - Education and Vocation, 2015, Issue 21, pp.107-109

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

7
独白中的对话——论大学英语讲授教学中的对话性
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

独白中的对话——论大学英语讲授教学中的对话性

范瑜 ; 王永祥

中国大学教学 - China University Teaching, 2016, Issue 02, pp.54-59

ISSN: 1005-0450

Truy cập trực tuyến

8
社会文化视域下的教师课堂话语研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

社会文化视域下的教师课堂话语研究

王艳

文建设, 2014, Issue 2Z, pp.81-81

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

9
高校教师课堂话语中“叙事”理念的介入
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校教师课堂话语中“叙事”理念的介入

桑迪欢 ; 张大群

江苏高教 - Jiangsu Higher Education, 2014, Issue 04, pp.101-102

ISSN: 1003-8418

Truy cập trực tuyến

10
基于视频的学习过程分析:为什么?如何做?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于视频的学习过程分析:为什么?如何做?

肖思汉 ; 德利马[美]

华东师范大学学报:教育科学版 - Journal of East China Normal University:Educational Sciences, 2017, Vol.35(05), pp.55-71

ISSN: 1000-5560

Truy cập trực tuyến

11
汉语二语课堂话语沉默现象研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语二语课堂话语沉默现象研究

李云霞

社会科学战线 - Social Science Front bimonthly, 2017, Issue 06, pp.273-277

ISSN: 0257-0246

Truy cập trực tuyến

12
达成共识 把握特征 遵循原则——对英语课堂教学过渡语的观察与思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

达成共识 把握特征 遵循原则——对英语课堂教学过渡语的观察与思考

刘建

教学月刊:中学版(教学参考), 2012, Issue 05, pp.55-58

ISSN: 1671-7058

Truy cập trực tuyến

13
优秀教师多模态英语课堂话语的语用分析 - Pragmatic Analysis of Excellent Teacher's Multimodal Discourse in English Classroom
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

优秀教师多模态英语课堂话语的语用分析 - Pragmatic Analysis of Excellent Teacher's Multimodal Discourse in English Classroom

朱金兰 ; 陈新仁 ; ZHU Jin-lan, CHEN Xin-ren

山东外教学 - Shandong Foreign Languages Journal, 2015, Vol.36(01), pp.44-49

ISSN: 1002-2643

Truy cập trực tuyến

14
论英语教师课堂话语的真实性 - On the Authenticity of English Teachers' Classroom Discourse
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论英语教师课堂话语的真实性 - On the Authenticity of English Teachers' Classroom Discourse

程晓堂 ; CHEN Xiao-tang

程.教材.教法 - Curriculum,Teaching Material and Method, 2010, Issue 5, pp.54-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0186

Truy cập trực tuyến

15
新手教师与专家教师课堂话语比较分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新手教师与专家教师课堂话语比较分析

李丽华 ; 谭素群 ; 吴新华

中国教育学刊 - Journal of The Chinese Society of Education, 2010, Issue 11, pp.76-79

ISSN: 1002-4808

Truy cập trực tuyến

16
言据性策略的大学英语课堂话语动态建构效能 - Effectiveness of Evidentiality Strategies on the Dynamic Construction of College English Classroom Discourse
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

言据性策略的大学英语课堂话语动态建构效能 - Effectiveness of Evidentiality Strategies on the Dynamic Construction of College English Classroom Discourse

张点 ; 胡剑波 ; ZHANG Dian & HU Jian-bo

湖南科技大学学报:社会科学版 - journal of hunan university of science&technology, 2015, Vol.18(04), pp.162-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-7835

Truy cập trực tuyến

17
课堂影像拍摄与转录的若干议题:基于互动分析方法的探讨 - Recording and Transcription of the Classroom Video Through the Lens of Interaction Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

课堂影像拍摄与转录的若干议题:基于互动分析方法的探讨 - Recording and Transcription of the Classroom Video Through the Lens of Interaction Analysis

肖思汉 ; XIAO Si-han

教育学报 - Journal of Educational Studies, 2013, Issue 02, pp.44-50

ISSN: 1673-1298

Truy cập trực tuyến

18
外语教学语境下课堂话语语域分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

外语教学语境下课堂话语语域分析

龚长华

界 - Foreign Language World, 2012, Issue 04, pp.76-84

ISSN: 1004-5112

Truy cập trực tuyến

19
基于COLT量表的初级汉语口语课堂话语互动的个案研究——以三位教师为例 - Analysis of the Discourse Interaction Characteristics in the Elementary Oral Chinese Classes Based on the COLT Scale:With 3 Chinese Teachers'Oral Classroom as an Example
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于COLT量表的初级汉语口语课堂话语互动的个案研究——以三位教师为例 - Analysis of the Discourse Interaction Characteristics in the Elementary Oral Chinese Classes Based on the COLT Scale:With 3 Chinese Teachers'Oral Classroom as an Example

李云霞 ; LI Yun-xia

东北师大学报:哲学社会科学版 - Journal of Northeast Normal University(Social Science), 2016, Issue 01, pp.135-139

ISSN: 1001-6201

Truy cập trực tuyến

20
不同教学风格的课堂话语特征分析及应用研究 - Characteristic Study on Classroom Discourse for Different Teaching Styles and Its Application
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

不同教学风格的课堂话语特征分析及应用研究 - Characteristic Study on Classroom Discourse for Different Teaching Styles and Its Application

黄焕 ; 刘清堂 ; 朱晓亮 ; 王胜明 ; 高桂平 ; HUANG Huan, LIU Qing-tang ,ZHU Xiao-liang

现代教育技术 - Modern Educational Technology, 2013, Issue 02, pp.27-30

ISSN: 1009-8097

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (4)
 2. 2006đến2008  (13)
 3. 2009đến2011  (13)
 4. 2012đến2015  (58)
 5. Sau 2015  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 肖思汉
 2. 毛悦
 3. 陈莉萍
 4. 刘永兵
 5. 李丽华

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...