skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
以潜力评价重要成果为基础构建矿产资源区划工作新机制
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以潜力评价重要成果为基础构建矿产资源区划工作新机制

邢树文 ; ; 丁建华

矿床地质 - Mineral Deposits, 2014, Issue S1, pp.839-840

ISSN: 0258-7106

Toàn văn sẵn có

2
从典型矿床预测模型到区域预测模型的转换
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从典型矿床预测模型到区域预测模型的转换

丁建华 ; ; 娄德波

矿床地质 - Mineral Deposits, 2012, Issue S1, pp.907-908

ISSN: 0258-7106

Toàn văn sẵn có

3
中国锂矿资源分布和潜力分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国锂矿资源分布和潜力分析

齐帅军 ; ; 丁建华 ; 娄德波 ; 孙莉

矿床地质 - Mineral Deposits, 2014, Issue S1, pp.809-810

ISSN: 0258-7106

Toàn văn sẵn có

4
新疆彩霞山铅锌矿床三号矿体原生晕特征
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新疆彩霞山铅锌矿床三号矿体原生晕特征

路璐 ; 朱立新 ; ; 毛景文 ; 赵元艺

矿床地质 - Mineral Deposits, 2012, Issue S1, pp.871-872

ISSN: 0258-7106

Toàn văn sẵn có

5
三维数字矿床模型建立方法及其应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维数字矿床模型建立方法及其应用

; 李楠 ; 孙莉 ; 邹伟 ; 李莹

矿床地质 - Mineral Deposits, 2012, Issue S1, pp.929-930

ISSN: 0258-7106

Toàn văn sẵn có

6
浅议成矿(部署)区带的划分及其意义
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅议成矿(部署)区带的划分及其意义

丁建华 ; ; 邢树文 ; 朱裕生 ; 马玉波

矿床地质 - Mineral Deposits, 2014, Issue S1, pp.791-792

ISSN: 0258-7106

Toàn văn sẵn có

7
基于GIS的固体矿产资源潜力评价 - Potential Assessment of Solid Mineral Resources Based on GIS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于GIS的固体矿产资源潜力评价 - Potential Assessment of Solid Mineral Resources Based on GIS

黄文斌 ; ; 丁建华 ; 李楠 ; HUANG Wenbin1),XIAO Keyan2),DING Jianhua2),LI Nan2)1) China Geologocal Library,Beijing,100083;2) Institute of Mineral Resource,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing,100037

地质学报 - Acta Geologica Sinica, 2011, Vol.85(11), pp.1834-1843 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-5717

Toàn văn sẵn có

8
大冶铁矿田铁山矿区三维地质体建模及深部成矿预测 - Three-dimensional geologic modeling and deep ore body prospecting of Tieshan iron deposit of Daye iron ore district
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大冶铁矿田铁山矿区三维地质体建模及深部成矿预测 - Three-dimensional geologic modeling and deep ore body prospecting of Tieshan iron deposit of Daye iron ore district

祝嵩 ; ; ZHU Song and XIAO KeYan

矿床地质 - Mineral Deposits, 2015, Vol.34(04), pp.814-827

ISSN: 0258-7106

Toàn văn sẵn có

9
新疆金窝子片麻状花岗岩锆石U-Pb年代学、地球化学特征及其地质意义 - Zircon U-Pb Dating and Geochemical Characteristics of the Gneissic Granite in the Jinwozi Gold Deposit,Xinjiang and Their Geological Implications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新疆金窝子片麻状花岗岩锆石U-Pb年代学、地球化学特征及其地质意义 - Zircon U-Pb Dating and Geochemical Characteristics of the Gneissic Granite in the Jinwozi Gold Deposit,Xinjiang and Their Geological Implications

丛源 ; ; 董庆吉 ; 毛启贵 ; CONG Yuan1,XIAO Ke-yan1,DONG Qing-ji2,MAO Qi-gui3

地质与勘探 - Geology and Prospecting, 2012, Vol.48(04), pp.790-798

ISSN: 0495-5331

Toàn văn sẵn có

10
BP神经网络矿产资源评价程序模块设计及其应用研究——以东天山铜镍硫化物矿床为例 - Application of BP Neural Network in Assessment of Mineral Resources: With Cu-Ni Sulfide Deposit in East Tianshan Area as an Example
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BP神经网络矿产资源评价程序模块设计及其应用研究——以东天山铜镍硫化物矿床为例 - Application of BP Neural Network in Assessment of Mineral Resources: With Cu-Ni Sulfide Deposit in East Tianshan Area as an Example

李楠 ; ; 郭科 ; 白林 ; 娄德波 ; LI Nan , XIAO Ke-yan , GUO Ke , BAI Lin , LOUDe-bo

国土资源科技管理 - Scientific and Technological Management of Land and Resources, 2012, Issue 06, pp.21-26

ISSN: 1009-4210

Toàn văn sẵn có

11
内蒙古额尔古纳地区比利亚谷大型铅锌银矿床稀土微量元素地球化学特征及成矿意义 - Geochemical Characteristics of REE and Trace Elements in the Biliyagu Large Pb-Zn Ag Deposit of Eerguna Area,Inner Mongolia and Their Metallogenic Significance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

内蒙古额尔古纳地区比利亚谷大型铅锌银矿床稀土微量元素地球化学特征及成矿意义 - Geochemical Characteristics of REE and Trace Elements in the Biliyagu Large Pb-Zn Ag Deposit of Eerguna Area,Inner Mongolia and Their Metallogenic Significance

马玉波 ; 邢树文 ; 张彤 ; 邵积东 ; ; 王海坡 ; 关继东 ; 范建福 ; MA Yubo , XING Shuwen , ZHANG Tong , SHAO Jidong , XIAO Keyan , WANG Haipo , GUAN Jidong , FAN Jianfu

地质学报 - Acta Geologica Sinica, 2015, Vol.89(10), pp.1841-1852 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-5717

Toàn văn sẵn có

12
新疆彩霞山铅锌矿床三维建模应用 - Three - Dimensional Modeling of the Caixiashan Lead - Zinc Deposit in Xinjiang and Its Application
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新疆彩霞山铅锌矿床三维建模应用 - Three - Dimensional Modeling of the Caixiashan Lead - Zinc Deposit in Xinjiang and Its Application

张婷婷 ; ; 杨建民 ; 丁建华 ; 李楠 ; 邹伟 ; 娄德波 ; 敦辉 ; ZHANG Ting- ting ,XIAO Ke -yan, YANG Jian- min, DING Jian- hua, LI Nan ,ZOU Wei LOU De - bo ,XIAO Dun - hui

地质与勘探 - Geology and Prospecting, 2012, Vol.48(06), pp.1234-1240

ISSN: 0495-5331

Toàn văn sẵn có

13
试论综合找矿模型
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试论综合找矿模型

地质与勘探 - Geology and Prospecting, 1994, Vol.30(1), pp.41-45

ISSN: 0495-5331

Toàn văn sẵn có

14
一种地球化学定量评价方法的改进 - IMPROVEMENT OF A GEOCHEMICAL QUANTITATIVE ASSESSMENT METHOD
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种地球化学定量评价方法的改进 - IMPROVEMENT OF A GEOCHEMICAL QUANTITATIVE ASSESSMENT METHOD

丁建华 ; ; 娄德波 ; 李楠 ; DING Jian-hua. XIAO Ke-yan, LOU De-bo, LI Nan

地质找矿论丛 - Contributions to Geology and Mineral Resources Research, 2010, Vol.25(4), pp.366-371

ISSN: 1001-1412

Toàn văn sẵn có

15
面金属量法在香格里拉地区铜多金属矿资源潜力定量评价应用 - Application of the Areal Productivity Method to Quantitative Assessment of Copper Polymetal Resource in the Shangri-La Area
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

面金属量法在香格里拉地区铜多金属矿资源潜力定量评价应用 - Application of the Areal Productivity Method to Quantitative Assessment of Copper Polymetal Resource in the Shangri-La Area

卢映祥 ; 薛顺荣 ; ; 丁建华 ; 蒋成兴 ; 许东 ; 余海军 ; LU Yin-xiang,XUE Shun-rong,XIAO Ke-yan,DING Jian-hua,JIANG Cheng-xing,XU Dong,YU Hai-jun

地质与勘探 - Geology and Prospecting, 2010, Issue 2, pp.238-243

ISSN: 0495-5331

Toàn văn sẵn có

16
东天山库姆塔格发现辉长岩中钼的超常富集 - Discovery of Abnormal Molybdenum Enrichment in Gabbro at Kumtag in the East Tian Shan Mountains
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

东天山库姆塔格发现辉长岩中钼的超常富集 - Discovery of Abnormal Molybdenum Enrichment in Gabbro at Kumtag in the East Tian Shan Mountains

程松林 ; 邓刚 ; ; 张晓华 ; 丁建华 ; 孙莉 ; 陈明 ; CHENG Song-lin,DENG Gang,XIAO Ke-yan,ZHANG Xiao-hua,DING Jian-hua,SUN Li,CHEN Ming

地质与勘探 - Geology and Prospecting, 2010, Issue 6, pp.1015-1018

ISSN: 0495-5331

Toàn văn sẵn có

17
试论成矿系列与矿产资源评价 - A tentative discussion on theory of minerogenetic series and mineral resource assessment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试论成矿系列与矿产资源评价 - A tentative discussion on theory of minerogenetic series and mineral resource assessment

; 丁建华 ; 娄德波 ; XIAO KeYan, DING JianHua , LOU DeBo

矿床地质 - Mineral Deposits, 2009, Issue 3, pp.357-365

ISSN: 0258-7106

Toàn văn sẵn có

18
基于GIS技术下思茅—景洪地区铜多金属矿综合信息成矿预测 - Multi-information Metallogenic Prognosis of Copper Polymetallic Ore in Simao-Jinghong District Based on GIS Technique
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于GIS技术下思茅—景洪地区铜多金属矿综合信息成矿预测 - Multi-information Metallogenic Prognosis of Copper Polymetallic Ore in Simao-Jinghong District Based on GIS Technique

薛顺荣 ; ; 丁建华 ; XUE Shunrong, XIAO Keyan , DING Jianhua

地质学报 - Acta Geologica Sinica, 2008, Vol.82(5), pp.648-654 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-5717

Toàn văn sẵn có

19
克隆种群的有关概念在水生植物中应用和研究进展 - CONCEPTS AND STUDIES ON CLONAL POPULATION OF AQUATIC PLANT
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

克隆种群的有关概念在水生植物中应用和研究进展 - CONCEPTS AND STUDIES ON CLONAL POPULATION OF AQUATIC PLANT

; 于丹 ; XIAO Ke-Yan and YU Dan

水生生物学报 - Acta Hydrobiologica Sinica, 2008, Issue 6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-3207

Toàn văn sẵn có

20
东天山斑岩铜矿资源潜力评价 - Quantitative Assessment of Porphyry Copper in Eastren Tianshan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

东天山斑岩铜矿资源潜力评价 - Quantitative Assessment of Porphyry Copper in Eastren Tianshan

; 丁建华 ; 娄德波 ; XIAO Ke-yan, DING Jian-hua,LOU De-bo

地质与勘探 - Geology and Prospecting, 2009, Issue 6, pp.637-644

ISSN: 0495-5331

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (3)
 2. 2003đến2005  (5)
 3. 2006đến2007  (6)
 4. 2008đến2010  (9)
 5. Sau 2010  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 肖克炎
 2. 丁建华
 3. 娄德波
 4. 薛顺荣
 5. 李楠

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...