skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
可持续发展教育背景下德国职前教师教育改革的新动向及启示 - New Development of the Reform of Education under Education for German Pre-service Teacher Sustainable Development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

可持续发展教育背景下德国职前教师教育改革的新动向及启示 - New Development of the Reform of Education under Education for German Pre-service Teacher Sustainable Development

于喆 ; 曲铁华 ; YU Zhe, QU Tie-hua

研究 - Teacher Education Research, 2014, Vol.26(01), pp.97-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. YU Zhe, QU Tie-hua
  2. 曲铁华
  3. 于喆

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...