skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
基于DAG方法的SVAR模型识别:理论基础和仿真实验 - Identification of SVAR model based on directed acyclic graphs: Theory and Monte Carlo simulation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于DAG方法的SVAR模型识别:理论基础和仿真实验 - Identification of SVAR model based on directed acyclic graphs: Theory and Monte Carlo simulation

张二华 ; 李春琦 ; 吴吉林 ; ZHANG Er-hua, LI Chun-qi, WU Ji-lin

系统工程理论与实践 - Systems Engineering—Theory & Practice, 2014, Vol.34(01), pp.25-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-6788

Truy cập trực tuyến

2
未知酒用香精组分的分离与鉴定 - Separation and Identification of Components of Unknown Wine Flavors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

未知酒用香精组分的分离与鉴定 - Separation and Identification of Components of Unknown Wine Flavors

周峰岩 ; 张文志 ; 刘丽娟 ; 闫鹏 ; 赵玉亮 ; 周利 ; ZHOU Feng-Yan, ZHANG Wen-Zhi LIU Li-Juan YAN Peng ZHAO Yu-Liang ZHOU Li

化学教育 - Journal of Chemical Education, 2015, Vol.36(06), pp.31-35

ISSN: 1003-3807

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...