skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 110  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
固体推进剂组分相容性的分子动力学模拟 - Molecular Dynamic Simulation on Compatibility of Components in Solid Propellants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

固体推进剂组分相容性的分子动力学模拟 - Molecular Dynamic Simulation on Compatibility of Components in Solid Propellants

王欢 ; 孙治丹 ; 张常山 ; 居学海

火炸药学报 - Chinese Journal of Explosives & Propellants, 2016, Vol.39(05), pp.69-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-7812

Toàn văn sẵn có

2
Effects of hydrostatic pressure and external electric field on the impurity binding energy in strained GaN/AlxGa1-xN spherical quantum dots - Effects of hydrostatic pressure and external electric field on the impurity binding energy in strained GaN/AlxGa1-xN spherical quantum dots
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of hydrostatic pressure and external electric field on the impurity binding energy in strained GaN/AlxGa1-xN spherical quantum dots - Effects of hydrostatic pressure and external electric field on the impurity binding energy in strained GaN/AlxGa1-xN spherical quantum dots

达来木仁 ; 闫祖威 ; 石磊 ; DALAI Mu-ren, YAN Zu-wei , SHI Lei

光电子快报:英文版 - Opto-electronics Letters, 2012, Vol.8(03), pp.224-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-1905

Toàn văn sẵn có

3
Effects of hydroxyl group on H2 dissociation on graphene: A density functional theory study - Effects of hydroxyl group on H2 dissociation on graphene: A density functional theory study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of hydroxyl group on H2 dissociation on graphene: A density functional theory study - Effects of hydroxyl group on H2 dissociation on graphene: A density functional theory study

Ning ; Wang ; Likun ; Wang ; Qinggang ; Tan ; Yun ; ; ; Xiang ; Pan

源化学:英文版 - Journal of Energy Chemistry, 2013, Vol.22(03), pp.493-497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-4956

Toàn văn sẵn có

4
粉末-凝胶法制备铌酸锶钡/钛酸锶钡陶瓷及其表征(英文) - Fabrication and characteristics of strontium barium niobate/barium strontium titanate ceramics by powder-sol method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

粉末-凝胶法制备铌酸锶钡/钛酸锶钡陶瓷及其表征(英文) - Fabrication and characteristics of strontium barium niobate/barium strontium titanate ceramics by powder-sol method

单连伟 ; 王凤春 ; 王继华 ; 吴泽 ; 韩志东 ; 董丽敏 ; 张显友 ; SHAN Lian-wei, WANG Feng-chun, WANG Ji-hua, WU Ze, HAN Zhi-dong, DONG Li-min, ZHANG Xian-you Department of Materials Science and Engineering, Harbin University of Science and Technology, Harbin 150040, China

中国有色金属学会会刊:英文版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2012, Issue S1, pp.138-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

5
单相Al2O3陶瓷刀具材料的界面分子动力学模拟模型 - Molecular Dynamics Interface Model of Single-phase Al2O3 Ceramic Tool Materials
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

单相Al2O3陶瓷刀具材料的界面分子动力学模拟模型 - Molecular Dynamics Interface Model of Single-phase Al2O3 Ceramic Tool Materials

周婷婷 ; 黄传真 ; 刘含莲 ; 邹斌 ; 朱洪涛 ; Zhou Tingting,Ph.D Candidate,School of Mechanical Engineering,Shandong University,Jinan 250061,China,Huang Chuanzhen,Liu Hanlian,Zou Bin,Zhu Hongtao

工具技术 - Tool Engineering(The Magazine for Cutting & Measuring Engineering), 2012, Vol.46(02), pp.20-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-7008

Toàn văn sẵn có

6
(TiO2)3n(n=1~4)纳米团簇的几何结构和电子性质研究 - Study on ( TiO2 ) 3n ( n = 1-4 ) Nanoclusters Geometric Structures and Electronic Properties
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(TiO2)3n(n=1~4)纳米团簇的几何结构和电子性质研究 - Study on ( TiO2 ) 3n ( n = 1-4 ) Nanoclusters Geometric Structures and Electronic Properties

郑文文 ; 杨振清 ; 邵长金 ; 卢贵武 ; ZHENG Wen-wen, YANG Zhen-qing , SHAO Chang-jin , LU Gui-wu

人工晶体学报 - Journal of Synthetic Crystals, 2013, Vol.42(01), pp.119-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-985X

Toàn văn sẵn có

7
含氟聚合物包覆铝粉的分子动力学计算 - Molecular Dynamic Calculation of Aluminum Powder Coated by Fluoropolymer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

含氟聚合物包覆铝粉的分子动力学计算 - Molecular Dynamic Calculation of Aluminum Powder Coated by Fluoropolymer

陶俊 ; 王晓峰 ; 王彩玲 ; 赵省向 ; 戴致鑫 ; 韩仲熙 ; 刁小强 ; WANG Xiao-feng, WANG Cai-ling, ZHAO Sheng-xiang, DAI Zhi-xin, HAN Zhong xi, DIAO Xiao-qiang

火炸药学报 - Chinese Journal of Explosives & Propellants, 2014, Vol.37(06), pp.24-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-7812

Toàn văn sẵn có

8
(TiO2)n(n=3~8)团簇的几何结构和电子性质研究 - Study on Geometric Structures and Electronic Properties of ( TiO2 ) n ( n = 3-8 ) Clusters
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(TiO2)n(n=3~8)团簇的几何结构和电子性质研究 - Study on Geometric Structures and Electronic Properties of ( TiO2 ) n ( n = 3-8 ) Clusters

杨振清 ; 郑文文 ; 邵长金 ; YANG Zhen-qing, ZHENG Wen-wen, SHAO Chang-jin

人工晶体学报 - Journal of Synthetic Crystals, 2014, Vol.43(02), pp.375-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-985X

Toàn văn sẵn có

9
六钛酸钾(K2Ti6O13)晶须几何构型、能量及电子结构的第一性原理计算 - First-principles Calculation of the Geometric Configuration, Energies and Electronic Structures of Potassium Hexatitanate Whisker
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

六钛酸钾(K2Ti6O13)晶须几何构型、能量及电子结构的第一性原理计算 - First-principles Calculation of the Geometric Configuration, Energies and Electronic Structures of Potassium Hexatitanate Whisker

华熳煜 ; 李益民 ; 李夏 ; HUA Man-yu, LI Yi-min, LI Xia

人工晶体学报 - Journal of Synthetic Crystals, 2011, Vol.40(06), pp.1573-1579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-985X

Toàn văn sẵn có

10
聚四氟乙烯包覆铝粉烧结的模拟与分析 - Simulation and Analysis of the Sintering Process of Aluminum Powder Coated by Teflon
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

聚四氟乙烯包覆铝粉烧结的模拟与分析 - Simulation and Analysis of the Sintering Process of Aluminum Powder Coated by Teflon

陶俊 ; 王晓峰 ; 王彩玲 ; 韩仲熙 ; 黄亚峰 ; 刁小强 ; TAO Jan, WANG Xiaofeng, WANG Cailing, HAN Zhongxi, HUANG Yafeng, DIAO Xiaoqiang )

爆破器材 - Explosive Materials, 2015, Vol.44(02), pp.18-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-8352

Toàn văn sẵn có

11
超临界水中碳酸钠团簇成核与生长分子动力学模拟 - Nucleation and Growth of Na2CO3 Clusters in Supercritical Water Using Molecular Dynamics Simulation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

超临界水中碳酸钠团簇成核与生长分子动力学模拟 - Nucleation and Growth of Na2CO3 Clusters in Supercritical Water Using Molecular Dynamics Simulation

张金利 ; 何正华 ; 韩优 ; 李韡 ; 武江洁星 ; 甘中学 ; 谷俊杰 ; ZHANG Jin-Li, HE Zheng-Hua, HAN You, LI Wei, WU Jiang-Jie-Xing, GAN Zhong-Xue, GU Jun-Jie

物理化学学报 - Acta Physico-Chimica Sinica, 2012, Vol.28(07), pp.1691-1700

ISSN: 1000-6818

Toàn văn sẵn có

12
铁基换热面CaCO3析晶污垢结合力分子动力学模拟 - Molecular dynamics simulation of CaCO3 crystallization fouling adhered on iron-based material surface
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

铁基换热面CaCO3析晶污垢结合力分子动力学模拟 - Molecular dynamics simulation of CaCO3 crystallization fouling adhered on iron-based material surface

陈帅帅 ; 程延海 ; 徐金龙 ; 彭玉兴 ; 韩东太 ; CHEN Shuaishuai , CHENG Yanhai , XU Jinlong , PENG Yuxing , HAN Dongtai

河北科技大学学报 - Journal of Hebei University of Science and Technology, 2014, Vol.35(03), pp.286-290

ISSN: 1008-1542

Toàn văn sẵn có

13
红壤低丘岗地区优化种养结合模式的能值分析 - Emergy Analysis of Optimization Model of Farming and Animal Husbandry in Low Hill Land of Red Soil Region
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

红壤低丘岗地区优化种养结合模式的能值分析 - Emergy Analysis of Optimization Model of Farming and Animal Husbandry in Low Hill Land of Red Soil Region

屠人凤 ; 樊剑波 ; 何园球 ; Tu Renfeng ,Fan Jianbo ,He Yuanqiu

中国农学通报 - Chinese Agricultural Science Bulletin, 2013, Vol.29(08), pp.87-92

ISSN: 1000-6850

Toàn văn sẵn có

14
基于畜禽粪便制有机肥工艺的种养结合生态农业系统能值分析 - Emergy Analysis of Planting Breeding Agricultural Ecosystem Based on Livestock Excrements Producing Manure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于畜禽粪便制有机肥工艺的种养结合生态农业系统能值分析 - Emergy Analysis of Planting Breeding Agricultural Ecosystem Based on Livestock Excrements Producing Manure

孙育峰 ; 张鹏飞 ; 陈博 ; 蔡文超 ; 胡建军 ; SUN Yu-feng, ZHANG Peng-fei, CHEN Bo et al

安徽农业科学 - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2015, Vol.43(12), pp.253-255

ISSN: 0517-6611

Toàn văn sẵn có

15
全氮材料基础性能理论研究:Ⅰ.晶体密度预测 - Theoretical Investigations on Fundamental Properties of All-Nitrogen Materials:Ⅰ. Prediction of Crystal Densities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

全氮材料基础性能理论研究:Ⅰ.晶体密度预测 - Theoretical Investigations on Fundamental Properties of All-Nitrogen Materials:Ⅰ. Prediction of Crystal Densities

刘英哲 ; 来蔚鹏 ; 尉涛 ; 葛忠学 ; 徐涛 ; 骆艳娇 ; 尹世伟 ; LIU Ying-zhe, LAI Wei-peng, YU Tao, GE Zhong-xue, XU Tao2, LUO Yan-jiao2, YIN Shi-wei2

材料 - Chinese Journal of Energetic Materials, 2017, Vol.25(02), pp.100-105

ISSN: 1006-9941

Toàn văn sẵn có

16
第一过渡系金属电子排布规律的讨论
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

第一过渡系金属电子排布规律的讨论

张晨曦 ; 王雪峰

化学教育 - Journal of Chemical Education, 2013, Vol.34(07), pp.81-83

ISSN: 1003-3807

Toàn văn sẵn có

17
富勒烯与β淀粉样肽低聚体结合的分子动力学模拟 - Molecular Dynamics Simulations on the Binding of Fullerene to Amyloid-β Oligomers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

富勒烯与β淀粉样肽低聚体结合的分子动力学模拟 - Molecular Dynamics Simulations on the Binding of Fullerene to Amyloid-β Oligomers

周晓颖 ; 郗文辉 ; 韦广红 ; ZHOU Xiao-Ying,XI Wen-Hui, WEI Guang-Hong State Key Laboratory of Surface Physics, Shanghai 200433, P. R. China)

物理化学学报 - Acta Physico-Chimica Sinica, 2014, Vol.30(08), pp.1587-1596

ISSN: 1000-6818

Toàn văn sẵn có

18
Cd1—xMnxTe/CdTe抛物量子阱内激子结合能研究 - Binding energies of excitons in symmetrical Cd1-xMnxTe/CdTe parabolic quantum well
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cd1—xMnxTe/CdTe抛物量子阱内激子结合能研究 - Binding energies of excitons in symmetrical Cd1-xMnxTe/CdTe parabolic quantum well

张金凤 ; 王海龙 ; 龚谦 ; ZHANG Jinfeng, WANG Hailong, GONG Qian

量子电子学报 - Chinese Journal of Quantum Electronics, 2015, Vol.32(05), pp.635-640

ISSN: 1007-5461

Toàn văn sẵn có

19
内建电场作用下纤锌矿ZnO/MgxZn1-x0量子阱中束缚极化子结合能和极化子能移随组分咒的变化规律 - Binding Energy of Bound Polaron and the Polaron Shift as the Functions of Composition x in Wurtzite ZnO/MgxZn1-xO Quantum Well Under the Built-in Electric Field
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

内建电场作用下纤锌矿ZnO/MgxZn1-x0量子阱中束缚极化子结合能和极化子能移随组分咒的变化规律 - Binding Energy of Bound Polaron and the Polaron Shift as the Functions of Composition x in Wurtzite ZnO/MgxZn1-xO Quantum Well Under the Built-in Electric Field

赵凤岐 ; 潘虹宇 ; Zhao Fengqi Pan Hongyu

激光与光电子学进展 - Laser & Optoelectronics Progress, 2016, Vol.53(09), pp.190-196

ISSN: 1006-4125

Toàn văn sẵn có

20
基于反向分子对接的虫草素和三磷酸虫草素的生物活性 - Biological activity on cordycepin and cordycepin triphosphate based on the reverse molecular docking
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于反向分子对接的虫草素和三磷酸虫草素的生物活性 - Biological activity on cordycepin and cordycepin triphosphate based on the reverse molecular docking

程功 ; 张国财 ; 马玲 ; 田树新 ; 张星耀 ; Cheng Gong, Zhang Guocai, Ma Ling, Tian Shuxin, Zhang Xingyao

湖南农业大学学报:自然科学版 - Journal of Hunan Agricultural University, 2016, Vol.42(03), pp.262-267

ISSN: 1007-1032

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 110  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (52)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (5)
 2. 1995đến2000  (12)
 3. 2001đến2005  (18)
 4. 2006đến2011  (26)
 5. Sau 2011  (49)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (21)
 2. English  (12)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li
 2. 李兴林
 3. 王晓峰
 4. 刁小强
 5. 韩仲熙

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...