skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Offiine traffic analysis system based on Hadoop - Offiine traffic analysis system based on Hadoop
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Offiine traffic analysis system based on Hadoop - Offiine traffic analysis system based on Hadoop

QIAO ; Yuan ; ; ; yuan ; LEI ; Zhen ; ; ; ming ; YUAN ; Lun ; GUO ; Min ; ; ; jie

中国邮电高校学报:英文版 - The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2013, Issue 05, pp.97-103

ISSN: 1005-8885

Toàn văn sẵn có

2
虚拟与真实的浑沌化——网路世界的实作理路
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

虚拟与真实的浑沌化——网路世界的实作理路

叶启政

社会学研究 - Sociological Research, 1998, Issue 03, pp.50-60

ISSN: 1002-5936

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以網路為研究媒介之研究倫理問題新挑戰:85-97 學年度教育類論文之分析研究 The Exploration of Research Ethics Regarding Online Research Methods Using Academic Years 1996-2008 Session Educational Theses as an Example

陳碧祥 Bei-Shian Chen

Journal of Research in Education Sciences, 01 June 2011, pp.27-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2073-753X ; DOI: 10.3966/2073753X2011065602002

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

網路不當內容過濾之研究調查

李龍豪 Lung-Hao Lee

Tushuguanxue yu Zixun Kexue, 01 October 2017, Vol.43(2), pp.35-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-3640 ; E-ISSN: 2224-1574

Toàn văn sẵn có

5
日本大学生向往的热门企业
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

日本大学生向往的热门企业

重庆大学学报:社会科学版 - Journal of Chongqing University(Social Sciences Edition), 1999, Issue 02, pp.98-98

ISSN: 1008-5831

Toàn văn sẵn có

6
MuchInterest - MuchInterest
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MuchInterest - MuchInterest

Deng ; Yaqing

中国与非洲:英文版, 2014, Issue 04, pp.38-39

ISSN: 1674-7585

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

豬隻屠宰場線上HACCP系統之設計與應用 ; Design+and+Application+of+an+Online+HACCP+System+in+Pig+Slaughter+House

黃琦藺;王斌永;譚發瑞;劉登城;阮喜文 ; Huang, Chi - Linn;Wang, Bin - Yeong;Tang, Fa - Jui;Liu, Deng - Cheng;Roan, Shii - Wen; 國立中興大學農學院

農林學報, Volume 60, Issue 1, Page(s) 17-29.

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Exploration of Research Ethics Regarding Online Research Methods Using Academic Years 1996-2008 Session Educational Theses as an Example

Chen, Bei-Shian

Jiaoyu Kexue Yanjiu Qikan, Jun 2011, Vol.56(2), pp.27-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2073753X ; DOI: 10.3966/2073753X2011065602002

Toàn văn sẵn có

9
网络协议电视频道快速切换研究 - Research on Fast Channel Switching of Internet Protocol Television
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

网络协议电视频道快速切换研究 - Research on Fast Channel Switching of Internet Protocol Television

胡建云 ; Hu Jianyun

科技广场 - Science Mosaic, 2014, Issue 03, pp.85-89

ISSN: 1671-4792

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

網際網路法發展趨勢特別報導 Cyberlaw Special Report

王明禮 Ming-Li Wang ; 李界昇 Jason Jieh-Sheng Lee ; 周威秀 Kelly Chou ; 林三元 San-Yuan Lin ; 林明儀 Ming-Yi Lin

Kējì Fǎxué Pínglùn, 01 June 2004, Vol.1(1), pp.1-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1811-3095

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

網路多媒體輔助英語教學的模式及應用指導綱領 ; Integrating Networked Multimedia into TEFL: Potentialities and Guidelines

韋金龍; 韋金龍 ; 國立中興大學文學院

興大人文學報, Volume 33, Page(s) 289-313.

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

電子圖書館/電子博物館的利用

詹麗萍 ; Chen, Li - Ping; 國立中興大學圖書資訊學研究所

[[ispartof]]北縣教育,(39):p024-p029

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

一個快速的IP位址路由平行演算法 ; A Fast IP Address Lookup Algorithm with Parallel Implementation

謝政哲 ; Xie, Zheng - Zhe; 王丕中 ; Pi-Chung Wang ; 中興大學

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

消費者旅遊前中後使用網路動機分析 ; Analysis of Consumers'' Motivation of Internet Usage Before, During, and After Traveling

楊茹絜 ; Yang, Ju - Chieh; 謝焸君 ; Ying-Jiun Hsieh ; 中興大學

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

著作權法最新發展趨勢 Current Developments of Copyright

蔡惠如 Huei-Ju Tsai

Kējì Fǎxué Pínglùn, 01 June 2005, Vol.2(1), pp.1-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1811-3095

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

在代理伺服器中之動態部份置換策略

梁國基; 陳文賢 ; 國立中興大學

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

兒童少年網路誘拐之研究 ; A Study on Child Grooming on the Internet

宋怡潔 ; Sung, Yi - Chieh; 高玉泉 ; 中興大學

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

有效且可還原的色彩轉換演算法 ; Efficient and Reversible Color Transfer Algorithms Between Images

李鴻昌 ; Lee, Hong - Chang; 王宗銘 ; Chung-Ming Wang ; 國立中興大學

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

數位宅修服務滿意度與推廣績效之研究—以個案公司為例

劉錫昌 ; Liu, Simon; 張簡尚偉 ; Wesley Changchien ; 國立中興大學

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WEBCT:一個有效的網際網路色彩轉換系統

王宗銘;李鴻昌;黃耀賢; 工學院

興大工程學刊, Volume 15, Issue 3, Page(s) 167-179.

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (13)
 2. 1999đến2002  (32)
 3. 2003đến2006  (25)
 4. 2007đến2011  (10)
 5. Sau 2011  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (46)
 2. Chinese  (33)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 國立中興大學
 2. 陳文賢
 3. 中興大學
 4. 馮豐隆
 5. 周世玉

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...