skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.695  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
解决留守儿童问题的根本在于止住源头
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

解决留守儿童问题的根本在于止住源头

段成荣

武汉大学学报:人文科学版 - Wuhan University Journal (Humanity Sciences), 2016, Issue 02, pp.15-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-881X

Toàn văn sẵn có

2
农村留守儿童精神世界的困境与消解——以江西省为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

农村留守儿童精神世界的困境与消解——以江西省为例

周琢虹

江西社会科学 - Jiangxi Social Sciences, 2012, Issue 10, pp.195-198

ISSN: 1004-518X

Toàn văn sẵn có

3
关于解决留守儿童问题的政策分析——从新型城镇化的视角
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

关于解决留守儿童问题的政策分析——从新型城镇化的视角

杨舸

中国青年研究 - China Youth Study, 2015, Issue 01, pp.33-37

ISSN: 1002-9931

Toàn văn sẵn có

4
对农村留守儿童未来就业问题的思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对农村留守儿童未来就业问题的思考

李志华

中国教育学刊 - Journal of The Chinese Society of Education, 2012, Issue S1, pp.94-95

ISSN: 1002-4808

Toàn văn sẵn có

5
西北少数民族地区农村留守儿童的教育问题研究——以甘肃省卓尼县为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

西北少数民族地区农村留守儿童的教育问题研究——以甘肃省卓尼县为例

刘文杰 ; 尚明瑞

安徽农业科学 - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2013, Issue 04, pp.1844-1845

ISSN: 0517-6611

Toàn văn sẵn có

6
留守儿童道德素养教育研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

留守儿童道德素养教育研究

张淑英

中国报业 - China Newspaper Industry, 2014, Issue 08, pp.24-26

ISSN: 1671-0029

Toàn văn sẵn có

7
城市化背景下农村留守儿童的家庭教育与学校教育
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

城市化背景下农村留守儿童的家庭教育与学校教育

段成荣 ; 吕利丹 ; 王宗萍

北京大学教育评论 - Peking University Education Review, 2014, Vol.12(03), pp.13-29

ISSN: 1671-9468

Toàn văn sẵn có

8
转型期农村留守儿童发展问题的困境与突破——基于社会环境因素的理性思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

转型期农村留守儿童发展问题的困境与突破——基于社会环境因素的理性思考

张学浪

兰州学刊, 2014, Issue 04, pp.109-115

ISSN: 1005-3492

Toàn văn sẵn có

9
农村留守儿童道德情感生成的理论价值
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

农村留守儿童道德情感生成的理论价值

张学浪

社会科学研究 - Social Science Research, 2016, Issue 01, pp.135-140

ISSN: 1000-4769

Toàn văn sẵn có

10
儿童发展的心理弹性理论在留守儿童教育中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

儿童发展的心理弹性理论在留守儿童教育中的应用

江琴

福建论坛:人文社会科学版 - Fujian Tribune (The Humanities & Social Sciences Bimonthly), 2013, Issue 10, pp.178-181

ISSN: 1671-8402

Toàn văn sẵn có

11
城镇留守儿童:被遗忘的角落——社会支持的测量及启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

城镇留守儿童:被遗忘的角落——社会支持的测量及启示

陈世海

中国青年研究 - China Youth Study, 2014, Issue 10, pp.68-73

ISSN: 1002-9931

Toàn văn sẵn có

12
农村小学留守儿童社会支持与孤独感研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

农村小学留守儿童社会支持与孤独感研究

刘宗发

教育评论, 2013, Issue 02, pp.33-35

ISSN: 1004-1109

Toàn văn sẵn có

13
我国农村留守儿童健康促进策略探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国农村留守儿童健康促进策略探析

张保中 ; 许良

农业考古 - Agricultural Archaeology, 2011, Issue 06, pp.351-355

ISSN: 1006-2335

Toàn văn sẵn có

14
凉山彝族留守儿童家庭教育研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

凉山彝族留守儿童家庭教育研究

陈世海 ; 詹海玉

教育评论, 2012, Issue 02, pp.126-128

ISSN: 1004-1109

Toàn văn sẵn có

15
学前留守儿童身体健康状况及干预策略——基于与非留守儿童的比较研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

学前留守儿童身体健康状况及干预策略——基于与非留守儿童的比较研究

彭俭 ; 石义杰 ; 高长丰

教育评论, 2014, Issue 08, pp.78-80

ISSN: 1004-1109

Toàn văn sẵn có

16
农村留守儿童与非留守儿童比较研究——基于广东五市的实证分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

农村留守儿童与非留守儿童比较研究——基于广东五市的实证分析

张茂元

广东行政学院学报 - Journal of Guangdong Institute of Public Administration, 2016, Vol.28(02), pp.39-44

ISSN: 1008-4533

Toàn văn sẵn có

17
神经质人格对农村留守儿童焦虑抑郁情绪的影响:希望的中介效应
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

神经质人格对农村留守儿童焦虑抑郁情绪的影响:希望的中介效应

赵文力 ; 谭新春

湖南社会科学 - Hunan Social Sciences, 2016, Issue 06, pp.104-108

ISSN: 1009-5675

Toàn văn sẵn có

18
灾区留守儿童学校与社区联动教育探究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

灾区留守儿童学校与社区联动教育探究

邓国强 ; ; ; 陈九龄

中国教育学刊 - Journal of The Chinese Society of Education, 2011, Issue S1, pp.4-5

ISSN: 1002-4808

Toàn văn sẵn có

19
情动·体察·内化:农村留守儿童道德情感生成与解构
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

情动·体察·内化:农村留守儿童道德情感生成与解构

张学浪 ; 李俊奎

求索, 2012, Issue 11, pp.212-214

ISSN: 1001-490X

Toàn văn sẵn có

20
留守儿童平等发展权法治建构新思路
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

留守儿童平等发展权法治建构新思路

彭清燕 ; 汪习根

东疆学刊 - Dongjiang Journal, 2013, Issue 01, pp.60-66

ISSN: 1002-2007

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.695  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (34)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (19)
 2. 2006đến2008  (195)
 3. 2009đến2011  (268)
 4. 2012đến2015  (578)
 5. Sau 2015  (635)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (60)
 2. English  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 段成荣
 2. 王秋香
 3. 罗国芬
 4. 叶敬忠
 5. 刘霞

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...