skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
论国际金融软法及其硬化——以国际信贷法为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论国际金融软法及其硬化——以国际信贷法为例

湖北大学学报:哲学社会科学版 - Journal of Hubei University(Philosophy and Social Sciences), 2012, Vol.39(03), pp.79-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4799

Toàn văn sẵn có

2
金融危机背景下国际货币基金组织代表性改革
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

金融危机背景下国际货币基金组织代表性改革

李仁真 ;

华中师范大学学报:人文社会科学版 - Journal of Central China Normal University(Humanities and Social Sciences), 2010, Issue 3, pp.20-29

ISSN: 1000-2456

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 涂亦楠
  2. 李仁真

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...