skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
超临界流体CO2萃取中药有效成分的抗氧化性的分光光度法研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

超临界流体CO2萃取中药有效成分的抗氧化性的分光光度法研究

张立伟 ; 王金山 ;

光谱学与光谱分析 - Spectroscopy and Spectral Analysis, 2004, Vol.24(9), pp.1103-1105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593

Truy cập trực tuyến

2
水杨醛缩氨基硫脲的合成及其与镉荧光熄灭反应
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

水杨醛缩氨基硫脲的合成及其与镉荧光熄灭反应

何芳 ;

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2003, Vol.31(9), pp.1147-1147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

3
光谱法研究氧氟沙星-铽络合物与脱氧核糖核酸的相互作用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

光谱法研究氧氟沙星-铽络合物与脱氧核糖核酸的相互作用

罗黎 ; ; 李磊

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2003, Vol.31(12), pp.1504-1507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

4
盐酸表阿霉素与牛血清白蛋白相互作用的研究及药物在血清与尿样中含量的测定
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

盐酸表阿霉素与牛血清白蛋白相互作用的研究及药物在血清与尿样中含量的测定

; 高明霞

光谱学与光谱分析 - Spectroscopy and Spectral Analysis, 2003, Vol.23(5), pp.937-940 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593

Truy cập trực tuyến

5
7—碘—8—羟基喹啉—5—磺酸锌荧光光度法间接测定氰根
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

7—碘—8—羟基喹啉—5—磺酸锌荧光光度法间接测定氰根

; 李小青

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 1994, Vol.22(11), pp.1190-1190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

6
水杨醛水杨酰腙与镓的荧光反应及其应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

水杨醛水杨酰腙与镓的荧光反应及其应用

唐波 ;

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 1996, Vol.24(4), pp.467-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

7
硫氰酸根—吡Luo红G荧光光度法测定水及尿样中微量钼
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

硫氰酸根—吡Luo红G荧光光度法测定水及尿样中微量钼

; 周峰岩

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 1994, Vol.22(10), pp.1016-1018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

8
双波长导数分光光度法同时测定混合液中的镉,锰及色氨酸,酪氨酸的研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

双波长导数分光光度法同时测定混合液中的镉,锰及色氨酸,酪氨酸的研究

; 刘建源

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 1994, Vol.22(11), pp.1192-1192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

9
EB荧光探针法研究多粘菌素B与DNA的作用方式
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EB荧光探针法研究多粘菌素B与DNA的作用方式

; 贺吉香

光谱学与光谱分析 - Spectroscopy and Spectral Analysis, 2002, Vol.22(1), pp.103-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593

Truy cập trực tuyến

10
β—环糊精增敏邻羟基萘醛水杨酰腙—锶荧光反应及其应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

β—环糊精增敏邻羟基萘醛水杨酰腙—锶荧光反应及其应用

; 王敬政

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 1998, Vol.26(2), pp.129-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

11
钪—水杨醛苯甲酰腙高灵敏度荧光反应及其应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

钪—水杨醛苯甲酰腙高灵敏度荧光反应及其应用

唐波 ;

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 1997, Vol.25(6), pp.683-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

12
多沙唑嗪与血清白蛋白的作用及血清中多沙唑嗪含量的荧光测定法研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

多沙唑嗪与血清白蛋白的作用及血清中多沙唑嗪含量的荧光测定法研究

; 王敬政

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 1999, Vol.27(8), pp.894-898 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

13
盐酸小檗碱与脱氧核糖核酸相互作用的研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

盐酸小檗碱与脱氧核糖核酸相互作用的研究

贺吉香 ; ; 高明霞

光谱学与光谱分析 - Spectroscopy and Spectral Analysis, 2003, Vol.23(4), pp.755-758 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593

Truy cập trực tuyến

14
2,6-二乙氧基-β-环糊精对铕(Ⅲ)-强力霉素络合物包合作用的研究及其分析应用 - Spectrofluorimetric Determination of Trace Doxycycline with Diethyl-O-β-cyclodextrin-Doxycycline-Eu^3 + System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2,6-二乙氧基-β-环糊精对铕(Ⅲ)-强力霉素络合物包合作用的研究及其分析应用 - Spectrofluorimetric Determination of Trace Doxycycline with Diethyl-O-β-cyclodextrin-Doxycycline-Eu^3 + System

张立伟 ; 罗黎 ; ; 石敬民 ; ZHANG Li-Wei, LUO Li, JIANG Chong-Qiu, SHI Jing-Min

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2008, Vol.36(11), pp.1547-1550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

15
喹诺酮类药物与铜锌超氧化物歧化酶的相互作用及其对酶活性的影响 - Interaction between Copper, Zinc Superoxide Dismutase and Quinolones
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

喹诺酮类药物与铜锌超氧化物歧化酶的相互作用及其对酶活性的影响 - Interaction between Copper, Zinc Superoxide Dismutase and Quinolones

魏薇 ; 王洪鉴 ; ; 石敬民 ; WEI Wei, WANG Hong-Jian , JIANG Chong-Qiu , SHI Jing-Min

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2008, Vol.36(8), pp.1040-1044 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

16
新型荧光试剂1,5-二(4,6-二氯三嗪).氨基萘与酪氨酸相互作用 - Spectrofluorimetric Determination of Trace Amounts of Tyrosine with 1,5-Bis ( 4,6-dicholro-1,3,5-triazinylamino ) naphthalene
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新型荧光试剂1,5-二(4,6-二氯三嗪).氨基萘与酪氨酸相互作用 - Spectrofluorimetric Determination of Trace Amounts of Tyrosine with 1,5-Bis ( 4,6-dicholro-1,3,5-triazinylamino ) naphthalene

魏薇 ; 王洪鉴 ; ; 石敬民 ; Wei Wei, Wang Hong-Jian, Jiang Chong-Qiu , Shi Jing-Min

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2007, Vol.35(12), pp.1772-1775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 江崇球
  2. 石敬民
  3. 王洪鉴
  4. 唐波
  5. 贺吉香

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...