skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
PBL教学法在有机波谱解析中应用探索 - Application of PBL Teaching Method on the Wave Spectrum analysis on Organic Compounds
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PBL教学法在有机波谱解析中应用探索 - Application of PBL Teaching Method on the Wave Spectrum analysis on Organic Compounds

张晓梅 ; 徐国财 ; 陈超越 ; Zhang Xiaomei, Xu Guocai, Chen Chaoyue

化工高等教育 - Higher Education in Chemical Engineering, 2009, Vol.26(6), pp.74-76

ISSN: 1000-6168

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang Xiaomei, Xu Guocai, Chen Chaoyue
  2. 陈超越
  3. 徐国财
  4. 张晓梅

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...