skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 309  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
教育机会公平性失衡及其制度性原因研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

教育机会公平性失衡及其制度性原因研究

张艳华

调研世界 - The World of Survey and Research, 2012, Issue 06, pp.53-58

ISSN: 1004-7794

Toàn văn sẵn có

2
教育机会与社会融入:国外青年助残项目的发展特点与借鉴
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

教育机会与社会融入:国外青年助残项目的发展特点与借鉴

夏扬

中国青年研究 - China Youth Study, 2015, Issue 04, pp.25-30

ISSN: 1002-9931

Toàn văn sẵn có

3
现代高等教育的公平理想与困境
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代高等教育的公平理想与困境

高树仁 ; 宋丹

评论, 2014, Issue 06, pp.21-23

ISSN: 1004-1109

Toàn văn sẵn có

4
社会阶层结构与高等教育机会获得——基于山东省的实证研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

社会阶层结构与高等教育机会获得——基于山东省的实证研究

孙天华 ; 张济洲

湖北社科学 - Hubei Social Sciences, 2017, Issue 01, pp.171-177

ISSN: 1003-8477

Toàn văn sẵn có

5
义务教育阶段教育机会公平向教育质量公平转变的路径探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

义务教育阶段教育机会公平向教育质量公平转变的路径探析

吴孟帅

评论, 2016, Issue 08, pp.44-46

ISSN: 1004-1109

Toàn văn sẵn có

6
清代人口流动背景下的教育机会冲突问题——关于土客学额之争的考察
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

清代人口流动背景下的教育机会冲突问题——关于土客学额之争的考察

刘希伟

科学战线 - Social Science Front bimonthly, 2013, Issue 03, pp.238-242

ISSN: 0257-0246

Toàn văn sẵn có

7
高等教育规模扩张是否缓解了城乡教育机会不平等?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高等教育规模扩张是否缓解了城乡教育机会不平等?

孟凡强 ; 初帅 ; 李庆海 ; Fanqiang Meng;Shuai Chu;Qinghai Li;National Economics Research Center, Guangdong University of Finance and Economics;School of Economics, Shandong University of Finance and Economics;School of Economics, Nanjing University of Finance and Economics

与经济 - Education & Economy, 2017, Issue 04, pp.9-16

ISSN: 1003-4870

Toàn văn sẵn có

8
社会阶层结构与高等教育机会获得——基于山东省的实证研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

社会阶层结构与高等教育机会获得——基于山东省的实证研究

孙天华 ; 张济洲

湖北社科学 - Social Sciences in Hubei, 2017, Issue 01, pp.171-177

ISSN: 1003-8477

Toàn văn sẵn có

9
家庭资本对教育机会平等的影响研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

家庭资本对教育机会平等的影响研究

郑雅萍

东南学术 - Southeast Academic Research, 2017, Issue 05, pp.220-225

ISSN: 1008-1569

Toàn văn sẵn có

10
公共服务机会与代际间职业流动——基于非血亲父子(女)配对数据的实证分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

公共服务机会与代际间职业流动——基于非血亲父子(女)配对数据的实证分析

卢盛蜂 ; 陈思霞 ; 张东杰

经济科学 - Economic Science, 2015, Issue 02, pp.94-104

ISSN: 1002-5839

Toàn văn sẵn có

11
留守儿童的就学和学业成绩——基于教育机会和教育结果的双重视角
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

留守儿童的就学和学业成绩——基于教育机会和教育结果的双重视角

段成荣 ; 吕利丹 ; 王宗萍

青年研究 - Youth Studies, 2013, Issue 03, pp.50-60

ISSN: 1008-1437

Toàn văn sẵn có

12
教育获得及其对职业生涯的影响(1956—2009)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

教育获得及其对职业生涯的影响(1956—2009)

杨江华 ; 程诚 ; 边燕杰

青年研究 - Youth Studies, 2014, Issue 05, pp.1-11

ISSN: 1008-1437

Toàn văn sẵn có

13
“80后”的教育经历与机会不平等——兼评《无声的革命》
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“80后”的教育经历与机会不平等——兼评《无声的革命》

李春玲

中国社科学 - Social Sciences in China, 2014, Issue 04, pp.66-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-4921

Toàn văn sẵn có

14
职业权力与家庭教育支出——基于政治经济学视角的实证分析 - Occupational Power and Family Education Expenditure ~ An Empirical Analysis from the Perspective of Political Economy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

职业权力与家庭教育支出——基于政治经济学视角的实证分析 - Occupational Power and Family Education Expenditure ~ An Empirical Analysis from the Perspective of Political Economy

丁小浩 ; 翁秋怡 ; Ding Xiaohao, Weng Qiuyi

研究 - Educational Research, 2015, Vol.36(08), pp.33-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-5731

Toàn văn sẵn có

15
教育扶贫视角下农民工随迁子女教育改革——如何实现入学机会均等与教育起点公平
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

教育扶贫视角下农民工随迁子女教育改革——如何实现入学机会均等与教育起点公平

卢伟 ; 褚宏启

中国学刊 - Journal of The Chinese Society of Education, 2017, Issue 07, pp.57-62

ISSN: 1002-4808

Toàn văn sẵn có

16
父母外出务工与子女高中教育机会获得——基于劳务输出大省的实证研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

父母外出务工与子女高中教育机会获得——基于劳务输出大省的实证研究

李德洗 ; 杨奇明 ; 赵宝

调研世界 - The World of Survey and Research, 2016, Issue 11, pp.23-29

ISSN: 1004-7794

Toàn văn sẵn có

17
教育机会、人力资本积累与代际职业流动——基于岳父母/女婿配对数据的实证分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

教育机会、人力资本积累与代际职业流动——基于岳父母/女婿配对数据的实证分析

卢盛峰 ; 陈思霞 ; 张东杰

经济学动态 - Economics Information, 2015, Issue 02, pp.19-32

ISSN: 1002-8390

Toàn văn sẵn có

18
20世纪二三十年代的教育机会平等观念
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

20世纪二三十年代的教育机会平等观念

丰向日

评论, 2016, Issue 03, pp.153-156

ISSN: 1004-1109

Toàn văn sẵn có

19
教育扩张背景下中国农村教育机会不均等的演进
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

教育扩张背景下中国农村教育机会不均等的演进

杨奇明 ; 林坚

青年研究 - Youth Studies, 2013, Issue 05, pp.64-72

ISSN: 1008-1437

Toàn văn sẵn có

20
从学校向工农开门看新中国的教育平等努力(1949~1965)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从学校向工农开门看新中国的教育平等努力(1949~1965)

王爱云

当代中国史研究 - Contemporary China History Studies, 2016, Issue 04, pp.122-122

ISSN: 1005-4952

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 309  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (38)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (11)
 2. 1989đến1996  (22)
 3. 1997đến2003  (55)
 4. 2004đến2011  (120)
 5. Sau 2011  (101)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (20)
 2. English  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 李春玲
 2. 沈有禄
 3. 李江源
 4. 杨菊华
 5. 杨奇明

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...