skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Roles of Mast Cell and Histamine in the Stomach Wall for the Secretion of Gastric Juice
胃液分泌における胃壁内肥胖細胞と histamine について

, ; Yamamoto, Naohiko

Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi, 1970, Vol.67(5), pp.310-331

ISSN: 0446-6586 ; DOI: 10.11405/nisshoshi1964.67.310

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naohiko Yamamoto
  2. Yamamoto, Naohiko
  3. 山本 直彦
  4. 山本, 直彦
  5. Yamamoto, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...