skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 87  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
空时分组码MC-CDMA系统中基于遗传算法的多用户检测 - Multiuser Detection in Space-time Block Coded MC-CDMA Systems based on Genetic-Algorithm
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

空时分组码MC-CDMA系统中基于遗传算法的多用户检测 - Multiuser Detection in Space-time Block Coded MC-CDMA Systems based on Genetic-Algorithm

普顿 ; Pudun

西藏大学学报 - Journal of Tibet University, 2013, Issue 04

ISSN: 1005-5738

Toàn văn sẵn có

2
非高斯噪声下基于EM迭代算法的多用户检测分析 - Multi-user Detection Analysis Based on the EM Iterative Algorithm in Non-Gaussian Noise
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

非高斯噪声下基于EM迭代算法的多用户检测分析 - Multi-user Detection Analysis Based on the EM Iterative Algorithm in Non-Gaussian Noise

王彩红 ; 咸金龙 ; Wang Caihong Xian Jinlong

舰船电子工程 - Ship Electronic Engineering, 2011, Vol.31(3), pp.167-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-9730

Toàn văn sẵn có

3
CDMA移动通信系统中基于分组的DBF-MUD - Group-based DBF-MUD in CDMA mobile communication system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CDMA移动通信系统中基于分组的DBF-MUD - Group-based DBF-MUD in CDMA mobile communication system

曾浩 ; 郑芳 ; 刘玲 ; ZENG Hao,ZHENG Fang,LIU Ling

重庆大学学报:自然科学版 - Journal of Chongqing University(Natural Science Edition), 2012, Vol.35(06), pp.129-133

ISSN: 1000-582X

Toàn văn sẵn có

4
应用Khatri-Rao积分解的DS-CDMA盲多用户检测 - Blind Multiuser Detection for DS-CDMA Systems Using Khatri-Rao Product Decomposition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用Khatri-Rao积分解的DS-CDMA盲多用户检测 - Blind Multiuser Detection for DS-CDMA Systems Using Khatri-Rao Product Decomposition

刘旭 ; 许宗泽 ; LIU Xu and XU Zong-ze

电子科技大学学报 - Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2011, Vol.40(1), pp.20-25

ISSN: 1001-0548

Toàn văn sẵn có

5
模拟退火遗传算法在多用户检测技术中的应用 - Application of simulated annealing genetic algorithm in multiuser detection technique
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

模拟退火遗传算法在多用户检测技术中的应用 - Application of simulated annealing genetic algorithm in multiuser detection technique

王彦 ; 王超 ; 刘宏立 ; Wang Yan, Wang Chao, Liu Hongli

电子技术应 - Application of Electronic Technique, 2011, Vol.37(4), pp.102-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-7998

Toàn văn sẵn có

6
基于拟牛顿法的常模盲多用户检测算法 - The constant modulus algorithm and quasi-newton approach for blind multi-user detection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于拟牛顿法的常模盲多用户检测算法 - The constant modulus algorithm and quasi-newton approach for blind multi-user detection

潘子宇 ; 酆广增 ; 孔媛媛 ; Pan Ziyu, Feng Guangzeng, Kong Yuanyuan

电子技术应 - Application of Electronic Technique, 2012, Vol.38(10), pp.88-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-7998

Toàn văn sẵn có

7
基于PSRP—CDMA的扩频Ad Hoc网络性能 - Performance of spread spectrum Ad Hoc network based on PSRP-CDMA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于PSRP—CDMA的扩频Ad Hoc网络性能 - Performance of spread spectrum Ad Hoc network based on PSRP-CDMA

杜传报 ; 全厚德 ; Du Chuanbao,Quan Houde

电子技术应 - Application of Electronic Technique, 2015, Vol.41(01), pp.82-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-7998

Toàn văn sẵn có

8
基于粒子群算法的盲多用户检测器 - The blind muhiuser detector based on particle swarm optimization algorithm
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于粒子群算法的盲多用户检测器 - The blind muhiuser detector based on particle swarm optimization algorithm

向志军 ; 张群慧 ; Xiang Zhijun, Zhang Qunhui

电子技术应 - Application of Electronic Technique, 2012, Vol.38(06), pp.115-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-7998

Toàn văn sẵn có

9
非标准约束恒模盲多用户检测的改进算法研究 - Research on improved algorithm of non-standard constrained constant modulus for blind multiuser detection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

非标准约束恒模盲多用户检测的改进算法研究 - Research on improved algorithm of non-standard constrained constant modulus for blind multiuser detection

周先春 ; 王洁 ; 孙文荣 ; Zhou Xianchun, Wang Jie, San Wenrong

电子技术应 - Application of Electronic Technique, 2015, Vol.41(06), pp.81-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-7998

Toàn văn sẵn có

10
A novel initial ranging algorithm for OFDMA systems using smart antenna - A novel initial ranging algorithm for OFDMA systems using smart antenna
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel initial ranging algorithm for OFDMA systems using smart antenna - A novel initial ranging algorithm for OFDMA systems using smart antenna

XIA ; YuJie ; REN ; GuangLiang

中国科学:信息科学(英文版) - SCIENCE CHINA Information Sciences, 2014, Issue 08, pp.79-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-733X

Toàn văn sẵn có

11
基于量子计算方法的多址DCSK通信系统研究 - Multiple access DCSK communication system based on quantum computing method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于量子计算方法的多址DCSK通信系统研究 - Multiple access DCSK communication system based on quantum computing method

李辉 ; 郝晓晓 ; LI Hui, HAO, Xiaoxiao

量子电子学报 - Chinese Journal of Quantum Electronics, 2016, Vol.33(05), pp.566-572

ISSN: 1007-5461

Toàn văn sẵn có

12
PERFORMANCE ANALYSIS OF OPTIMAL CHANNEL ESTIMATION AND MULTIUSER DETECTION IN A RANDOMLY-SPREAD CDMA CHANNEL - PERFORMANCE ANALYSIS OF OPTIMAL CHANNEL ESTIMATION AND MULTIUSER DETECTION IN A RANDOMLY-SPREAD CDMA CHANNEL
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERFORMANCE ANALYSIS OF OPTIMAL CHANNEL ESTIMATION AND MULTIUSER DETECTION IN A RANDOMLY-SPREAD CDMA CHANNEL - PERFORMANCE ANALYSIS OF OPTIMAL CHANNEL ESTIMATION AND MULTIUSER DETECTION IN A RANDOMLY-SPREAD CDMA CHANNEL

Keigo ; TAKEUCHI ; Mikko ; VEHKAPERA ; Toshiyuki ; TANAKA ; Ralf ; R. ; MULLER

系统科学与复杂性:英文版 - Journal of Systems Science and Complexity, 2010, Issue 1, pp.22-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-6124

Toàn văn sẵn có

13
Blind adaptive receiver based on RLS-CMA for TH-UWB system - Blind adaptive receiver based on RLS-CMA for TH-UWB system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blind adaptive receiver based on RLS-CMA for TH-UWB system - Blind adaptive receiver based on RLS-CMA for TH-UWB system

KANG ; Xiao ; ; ; fei ; YANG ; Jia ; ; ; wei ; MEN ; Shuo

中国邮电高校学报:英文版 - The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2011, Vol.18(06), pp.38-43

ISSN: 1005-8885

Toàn văn sẵn có

14
ITERATIVE RECEIVER FOR OFDM-SDMA SYSTEM
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ITERATIVE RECEIVER FOR OFDM-SDMA SYSTEM

ShanShuwei ; LuoHanwen ; SongWentao

电子科学学刊:英文版 - Journal of Electronics, 2004, Vol.21(5), pp.359-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-9822

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Group-blind multi-user detection under multi-path channel - Group-blind multi-user detection under multi-path channel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group-blind multi-user detection under multi-path channel - Group-blind multi-user detection under multi-path channel

WANG ; Dong ; ; ; yu ; LIU ; Wen ; ; ; kai ; YANG ; Jun ; YANG ; Da ; ; ; cheng

中国邮电高校学报:英文版 - The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010, Issue 3, pp.45-51

ISSN: 1005-8885

Toàn văn sẵn có

16
AN IMPROVED SUBSPACE TRACKING ALGORITHM FOR BLIND ADAPTIVE MULTIUSER DETECTION
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AN IMPROVED SUBSPACE TRACKING ALGORITHM FOR BLIND ADAPTIVE MULTIUSER DETECTION

XuChangqing ; WangHongyang ; SongWentao

电子科学学刊:英文版 - Journal of Electronics, 2004, Vol.21(6), pp.490-494 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-9822

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
ADAPTIVE STEP-SIZE CONSTANT MODULUS ALGORITHM FOR BLIND MULTIUSER DETECTION IN DS-CDMA SYSTEMS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADAPTIVE STEP-SIZE CONSTANT MODULUS ALGORITHM FOR BLIND MULTIUSER DETECTION IN DS-CDMA SYSTEMS

SunLiping ; HuGuangrui

电子科学学刊:英文版 - Journal of Electronics, 2004, Vol.21(1), pp.10-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-9822

Toàn văn sẵn có

18
A NOVEL DETECTOR FOR UPLINK CDMA SYSTEM WITH UNKNOWN INTERFERENCE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A NOVEL DETECTOR FOR UPLINK CDMA SYSTEM WITH UNKNOWN INTERFERENCE

WuLili ; HuangHui ; LiaoGuisheng

电子科学学刊:英文版 - Journal of Electronics, 2003, Vol.20(4), pp.289-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-9822

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
JOINT SPACE-FREQUENCY MULTIUSER SYMBOL DETECTOR FOR MC-CDMA SYSTEM WITH UNIFORM LINEAR ARRAY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JOINT SPACE-FREQUENCY MULTIUSER SYMBOL DETECTOR FOR MC-CDMA SYSTEM WITH UNIFORM LINEAR ARRAY

电子科学学刊:英文版 - Journal of Electronics, 2002, Vol.19(4), pp.337-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-9822

Toàn văn sẵn có

20
A Study of the Technique of Linear Multiuser Detection in DS—CDMA Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of the Technique of Linear Multiuser Detection in DS—CDMA Systems

WANGYi ; ZHOUJiong ; ; ; pan

中国邮电高校学报:英文版 - The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2001, Vol.8(3), pp.77-78

ISSN: 1005-8885

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 87  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (26)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (10)
 2. 2002đến2004  (17)
 3. 2005đến2007  (22)
 4. 2008đến2011  (25)
 5. Sau 2011  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (34)
 2. English  (13)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 唐普英
 2. Yang
 3. XUChang
 4. zeng
 5. 黄顺吉

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...